21. XI, Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

21. XI, Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

21. XI, Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Modlitwa do Najśw. Maryi Panny w dzień Jej Ofiarowania.

Z świętą radością rozpamiętujemy dzisiaj ów moment Twojego życia, o Najśw. Maryjo Panno, gdy jako dziecię, podług przepisów starego zakonu, byłaś Panu przedstaw wioną i przez ofiarę odkupioną. Mile zaiste na Ciebie, jako na święte niemowlę, spoglą­dał wtedy z wysokości Bóg Wszechmogący, który Cię do wielkiej godności przeznaczył dla następnych czasów i łaskawie przyjął te modlitwy i ofiarę, którą Twoi pobożni ro­dzice Joachim i Anna złożyli za Ciebie. Ach, gdy już teraz jesteś u Pana, wyjednaj że i nam przez Twoje wstawienie się łaskę, abyśmy się i my Bogu podobali, aby serdecznych westchnień i pokornych próśb pobożnych ro­dziców za swymi dziećmi wysłuchał i prośby te ziścił dobrotliwie Bóg miłosierny, iżby odebrawszy chrześcijańskie wychowanie, w ła­sce Jego wzrastać i we wszem dobrem po­mnażać się mogły. Wyjednaj dla nas wszyst­kich łaskę u Boga, abyśmy przez wierne współpracowanie mogli się stać godnymi obietnic Jezusa Chrystusa i zawsze, w dzie­ciństwie, młodości i starości w Jego łasce zostawać. Amen.

Modlitwa Kościoła św.

Boże, który chciałeś, aby dziś Najśw. Ma­ryja Panna na mieszkanie Ducha św. w ko­ściele była ofiarowana, spraw łaskawie, pro­simy Cię, abyśmy za Jej przyczyną stali się godnymi być Ci przedstawionymi w wie­cznym przybytku Twej chwały. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

z: Brewiarzyk Tercyarski, Kraków, 1911

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
0:00
0:00