Nowenna na cześć Bożego Narodzenia

Nowenna na cześć Bożego Narodzenia

Nowenna na cześć Bożego Narodzenia

Nowenna na cześć Bożego Narodzenia

(Rozpoczyna się 16 grudnia).
na pamiątkę oczekiwania Najśw. Dzieciątka Jezus.

wersja do druku w pdf

Dzień 1.

W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu spiesz się.

V. Chwała Ojcu i Synowi itd.
R. Jak była na początku itd.

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący, który zesłał Archanioła Gabriela do Najśw. Maryi Panny, aby Jej zwiastował, iż miała począć Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

Błogosławione także niech będą niewinne uszy Maryi Panny, które słyszały niebieskie Zwiastowanie o wybraniu Jej na Macierzyństwo Boskie. O Najniewinniejsza Panno Maryjo ! Spraw to, aby nasze uszy były zawsze otwarte na słuchanie głosu, Wcielonego Słowa Jezusa Chrystusa.

Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.

V. Błogosławione wnętrzności Maryi Panny, które nosiły Syna Ojca Przedwiecznego.
R. I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

Pokłon Ci oddaję, Słowo Przedwieczne przybierające naturę ludzką w żywocie Przeczystej Maryi Dziewicy. Ty jesteś Bogiem, który wspólnie z Ojcem i z Duchem świętym stworzyłeś świat z niczego i przez cud miłości Swojej nie wzgardziłeś mieszkaniem w żywocie Dziewicy Maryi, ofiarując się od pierwszej chwili, jako hostią żywą sprawiedliwości Bożej.

Modlitwa

Wszechmogący wieczny Boże! Panie nieba i ziemi, który się objawiasz maluczkim, daj nam prosimy Cię, abyśmy święte Tajemnice Dzieciątka Jezus, Syna Twego, godnie wychwalając i w ślady Jego wiernie wstępując, do Królestwa niebieskiego maluczkim zgotowanego przyszli.

Westchnienie

O Jezu! który pałasz miłością ku mnie. Zapal mnie miłością ku Tobie. Najukochańszy Jezu, Synu Boga żywego i Przeczystej Panny Maryi, któryś z miłości ku nam nieograniczoną wielkość Twego Bóstwa w ciele maluczkiej Dzieciny ograniczyć raczył, napełnij nas Twoją świętą miłością, abyśmy naśladując Ciebie w prostocie serca i uniżeniu, stawszy się podług Twego upodobania malutkimi, w wierze i pobożności codziennie wzrastali i do ucieszenia się z Tobą , najsłodsza Miłości nasza, przypuszczeni byli. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha świętego po wszystkie wieki wieków. Amen.
Po nauce lub rozmyślaniu śpiewa się każdego dnia pieśń: Witaj Królowo nieba i Matko litości.

Dzień 2.

Zaczyna się jak w dniu I-szym.

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący, z owego zezwolenia, które dała Najśw. Maryja Panna niebieskiemu posłowi mówiąc do niego : Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
O najpokorniejsza Panno Maryjo, racz zaszczepić w sercu naszym cząstkę Twojej pokory, aby godnym było spoczynkiem najukochańszego Syna Twego Jezusa Chrystusa.

Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.
Błogosławione wnętrzności (jak wyżej).

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne, wcielone, z przeczystego żywota Panny Maryi narodzone. Ty jesteś Bogiem, który mówiłeś przez usta Proroków, ich używając jak pochodnie oświecające świat, aby go przygotować do przyjęcia daru tak wielkiego.

Westchnienia i modlitwa jak w dniu 1-szym mówi się codziennie.

Dzień 3.

Zaczyna się jak w dniu I-szym.

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący, z owej radości, którą uczuła w najczystszym sercu swoim Najświętsza Maryja Panna, kiedy za sprawą, Ducha świętego poczęła w nienaruszonych wnętrznościach swoich Syna Bożego.
O Panno Niepokalana, racz nam uprosić dar czystości, abyśmy sercem czystym i wdzięczności pełnym mogli zawsze wielbić Imię Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa.

Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.
Błogosławione wnętrzności (jak wyżej).

Pokłon Ci oddaję, Słowo Przedwieczne, wcielone, z przeczystego żywota Maryi Panny narodzone. Ty jesteś Bogiem i Panem Aniołów i ludzi, Ty kluczem Dawidowym, bo to, co przez Ciebie otwartym zostało, nikt zamknąć nie potrafi ; to zaś co przez Ciebie zamkniętym, nikt otworzyć nie zdoła; przez miłość bez granic połączyć raczyłeś wielkość Bóstwa z nikczemnością ludzką, podnosząc człowieka do udziału Boskiej natury.

Dzień 4.

Zaczyna się jak w dniu I-szym.

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący za oną miłość, przez którą Najświętsza Maryja Panna zasłużyła być Matką Syna, Jego Jedynego. O najpobożniejsza Matko i źródło miłości, oziębłe serca nasze ogniem miłości Twojej racz zapalić, abyśmy się rozmiłowali w Odkupicielu naszym Jezusie Chrystusie.

Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.
Błogosławione wnętrzności (jak wyżej).

Pokłon Ci oddaję Słowo przedwieczne, wcielone, narodzone z przeczystego żywota Panny Maryi. Ty jesteś Bogiem z Ojca przed wieki zrodzonym w blasku świętości nieskończonej ; Tyś światłem prawdy oświecającym ślepotę rodzaju ludzkiego, przez Ciebie wszystko się stało i wszystko się utrzymuje.

Dzień 5.

Zaczyna się jak w dniu I-szym.

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący z owego pozdrowienia, które z ust Maryi Panny Najświętsze Dzieciątko w żywocie swym noszącej, słysząc Elżbieta napełniona Duchem świętym rzekła: Skądże mi to, że Matka Pana mojego przyszła mnie nawiedzić?
O Panno wszelkiego uczczenia godna! nawiedź dusze nasze i uczyń w nich przybytek godny mieszkania Syna Twego Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Ojcze nasz.i Zdrowaś Maryjo.
Błogosławione wnętrzności  (jak wyżej).

Pokłon Ci oddaję, Słowo Przedwieczne, wcielone, narodzone z przeczystego żywota Panny Maryi. Ty jesteś Bogiem łączącym stworzenia od jednego końca świata do drugiego, rządząc niemi mocą i słodyczą. Tyś gwiazdą Jakubową, powołującą narody z ciemności do światła, nauczającą je żyć podług ducha, a nie podług ciała.

Dzień 6.

Zaczyna się jak w dniu I-szym.

Niech będzie Błogosławiony! pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący, z owego wesela, którym napełnioną została Najświętsza Maryja Panna, kiedy Anioł Pański wszelką bojaźń względem Niej oddalił od Serca najmilszego Jej Oblubieńca Józefa świętego.
O Panno najchwalebniejsza, racz nam uprosić dar bojaźni Bożej, abyśmy chodząc drogą przykazań Pańskich, nie byli na wieki zawstydzeni od Sędziego żywych i umarłych Jezusa Chrystusa.

Ojcze, nasz i Zdrowaś Maryjo.
Błogosławione wnętrzności (jak wyżej).

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne, wcielone, narodzone z przeczystego żywota Panny Maryi. O Tobie mówili starożytni Prorocy, Ciebie przedstawiały figury. Ty jesteś Bogiem, który stworzyłeś człowieka na obraz i podobieństwo Swoje, stawiając go na czele wszechrzeczy stworzonych. Człowiek niewdzięczny zapomniał o obowiązku, przez nieposłuszeństwo powstał przeciwko Stwórcy ; lecz miłość Twoja zamiast karać, wybawiła go, albowiem Ty sam stałeś się Zbawicielem jego.

Dzień 7.

Zaczyna się jak w dniu I-szym.

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący, którego jednorodzony Syn raczył się wcielić w żywocie Najwiętszej Maryi Panny bez uszkodzenia Jej Panieństwa i z Niej przyjąć Niepokalane ciało. O Panno Przenajświętsza, zwierciadło wszelkich doskonałości, uproś nam łaskę, abyśmy życiem naszym mogli się przypodobać ukochanemu Synowi Twemu Jezusowi Chrystusowi.

Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.
Błogosławione wnętrzności (jak wyżej).

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne, wcielone, narodzone z przeczystego żywota Panny Maryi. Tyś boskim Emanuelem, zawierającym pokój między Bogiem a człowiekiem. Ty jesteś manną niebieską, dającą życie duszom miłującym. Oto wstęp w serca nasze, abyśmy dostąpili żywota wiecznego.

Dzień 8.

Zaczyna się jak w dniu I-szym.

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący, dla owej bogomyślności, którą Najświętsza Maryja Panna zabawiała się, rozmyślając we dnie i w nocy o rzeczach  niebieskich i tajemnicy Wcielenia Słowa Przedwiecznego.
O najpobożniejsza Panno Maryjo, racz nam wyjednać pomoc Ducha świętego, abyśmy, oświeceni na rozumie, mogli z pożytkiem duszy naszej rozpamiętywać Boskie tajemnice Wcielenia i Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa

Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.
Błogosławione wnętrzności (jak wyżej).
Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne, wcielone, narodzone z przeczystego żywota Panny Maryi, prawdziwej Arki nowego przymierza. Ty jesteś Prawodawcą prawa pisanego, mocą miłości w sercach ludzkich, Ty jesteś Królem, którego królestwo trwa nieprzerwanie ; Ty jesteś oczekiwaniem narodów i pragnieniem tych, którzy pragną wejść do żywota wiecznego.

Dzień 9.

Zaczyna się jak w dniu I-szym.

Niech będzie błogosławiony i pochwalony Bóg Ojciec Wszechmogący, że mu się upodobało wypełnić w Najśw. Maryi Pannie, od wieków przeznaczone, przez Proroków przepowiedziane, a od wszystkich narodów z utęsknięniem oczekiwane przyjście na ten świat Mesyasza Zbawiciela. Przyjdźże o Panie! Już więcej nie chciej się zatrzymywać. Przyjdź Odkupicielu świata i zbaw dusze, któreś stworzył. Przyjdź pożądana Dziecino Jezu Chryste i napełnij nas Twoimi błogosławieństwy.

Ojcze nasz i Zdrowaś Maryja.

V. Błogosławione wnętrzności.
R.
I błogosławione piersi, które karmiły Chrystusa Pana.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
R. Jak była na początku itd.

Pokłon Ci oddaję Słowo Przedwieczne, wcielone, narodzone z przeczystego żywota Panny Maryi. Ty jesteś Królem pochodzenia wiecznego, narodzonym w Betlejem podług proroctwa Micheasza; Ty jesteś Lwem potężnym z pokolenia Judy, rozbrajającym potęgi piekielne; Ty jesteś słońcem wiecznym, świecącym z za obłoków człowieczeństwa, które świat oświeca swą Boską nauką; Tyś lilią z padołu rozkoszującą wśród dusz czystych; Tyś boskim Aniołem ofiarowanym na drzewie krzyża, niszczącym starożytne ofiary aby człowiek żył w nowości ducha, a nie podług starego prawa litery; Ty jesteś naszą Paschą, który nas przeprowadzasz z ciemności do światła.

Wierzę w Boga Ojca itd.

Ofiarowanie

Królowo nieba i ziemi ! Najświętsza Maryjo Panno, ofiarujemy Tobie te święte rozmyślania, które na honor Twój i chwałę najukochańszego Syna Twego odprawiamy. Przyjmij je na zadośćuczynienie za grzechy nasze i złącz je z zasługami Twoimi, abyśmy tak mocnymi posiłkami wsparci, dostąpili odpuszczenia wszelkiej winy, w dzień sądu od Najwyższego Sędziego Jezusa Chrystusa.

Módlmy się

Padłszy na kolana z serca naszego dzięki Tobie czynimy Panie za wyświadczone nam dobrodziejstwa; a przez przyczynę błogosławionej Panny Maryi, pokornie prosimy, abyś-my większych i zacniejszych dobrodziejstw Twoich z rozpamiętywania tajemnicy Wcielenia Syna Twego wypływających, stali się godnymi. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje itd. Amen.
V. Wraz z Synem Swoim.
R. Panna Marya niech nas błogosławi.

Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha świętego niech zstąpi na was i mieszka z wami na wieki.  R. Amen.

A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

Modlitwa do Najśw. Dzieciątka Jezus.

O najsłodsze Dzieciątko Jezus, uciekam się do Ciebie. Błagam Cię przez Najświętszą Matkę Twoją, wspomóż mnie w tej potrzebie (wymień przedmiot swej prośby), gdyż wierzę mocno, iż Bóstwo Twoje może mię wesprzeć.
Z niezachwianą ufnością spodziewam się otrzymać Twoją świętą łaskę. Kocham Cię z całego serca i ze wszystkich sił duszy mojej.
Żałuję serdecznie za wszystkie grzechy moje i błagam Cię o dobry Jezu, o siłę do ich zwyciężenia. Postanawiam sobie nigdy już więcej Ciebie nie obrazić i Tobie się poświęcam, pragnąc raczej wszystko wycierpieć, niżeli nie podobać się Tobie.
Chcę odtąd wiernie zawsze Ci służyć. Dla miłości Twojej, o Boskie Dzieciątko, będę kochać bliźniego jak siebie samego. O dzieciątko pełne wszechmocy, o Jezu, błagam Cię znowu, wspomóż mnie w tej okoliczności (wymienić ją) i daj mi łaskę posiadania Cię na wieki z Maryją i Józefem świętym i uwielbienia Ciebie ze św. Aniołami Dworu niebieskiego. Amen.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
0:00
0:00