8.III wspomnienie Błog. Wincentego Kadłubka. 800lecie śmierci.

8.III wspomnienie Błog. Wincentego Kadłubka. 800lecie śmierci.

8.III wspomnienie Błog. Wincentego Kadłubka. 800lecie śmierci.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
V.   Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R.  Panie ku ratunkowi memu racz pospieszyć,
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
R. Jak było na początku, teraz i na wieki wieków. Amen.

Módlmy się. Boże! któryś błogosławionego Wincentego z godności biskupiej do zakonu powołać raczył, w którym służąc Tobie, doszedł do tak wielkiej świątobliwości, iż stał się dla braci zakonnej wzorem pokory, gorącej miłości Twojej i zakonnego posłuszeństwa, a po śmierci zasłużył sobie na cześć wśród wiernych, daj nam za jego przyczyną te łaski, których potrzebujemy i o które w tej Nowennie prosimy. Amen.

LITANIA
do Świętego Wincentego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad n.
Święty Wincenty z rodziców pobożnych zrodzony, módl się za nami.
S. Wincenty w bojaźni Bożej wychowany,
Ś. Wincenty pilnie strzegący drogiego skarbu czystości,
Ś. Wincenty w modlitwie niezmordowany,
Ś. Wincenty w pokorze i posłuszeństwie doskonały,
Ś. Wincenty lata młodzieńcze miłości Bożej i pracy uczciwej poświęcający,
Ś. Wincenty próżniactwem i uciechami świata gardzący,
Ś. Wincenty gorliwy w przystępowaniu do świętych Sakramentów,
Ś. Wincenty wzorze biskupów, kapłanów i zakonników,
Ś. Wincenty gorącą miłością pałający ku N. Sakramentowi i ku N. Maryi Panie,
Ś. Wincenty jałmużniku ubogich i kościołów,
Ś. Wincenty roztropny sługo Boży, módl się za nami.
Ś. Wincenty cudowny nasz patronie, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas,
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

V. Módl się za nami, święty Wincenty.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Módlmy się. O święty Wincenty, pociągnij za sobą ludzi światowych i niedbających o zbawienie, aby, wstępując w twoje ślady, mogli uświęcić swoje dusze i uniknąć potępienia wiecznego. Amen.

Módlmy się. O święty Wincenty, wielki jałmużniku, opatrujący ubogie i sieroty i kościoły, wzbudź w nas tego ducha miłosierdzia i ofiarności, abyśmy, wspierając ubóstwo i kościoły, zasłużyli sobie na odpuszczenie grzechów i pozyskanie mieszkania w Kościele niebieskim, gdzie z Jezusem używasz chwały wiecznej. Amen.

Módlmy się. O ś. Wincenty, któryś pogardził godnościami i bogactwami tego świata, a rozmiłowałeś się w ubóstwie i samotności, wyproś łaskę ludziom biednym, aby cierpliwie biedę znosili i nie tęsknili za uciechami świata, lecz w miłości Pana Jezusa szukali bogactwa i rozkoszy duszy, a w uczciwej pracy utrzymania doczesnego. Amen.

Módlmy się. O święty Wincenty, wierny sługo N. Maryi Panny, uproś nam gorącą, miłość ku Tej najlepszej Matce naszej, abyśmy, Jej wiernie służąc i przykazania Boskie spełniając, zasłużyli sobie na Jej Macierzyńską opiekę w życiu i przy śmierci i na strasznym sądzie Boskim. Amen.

Módlmy się. O święty Wincenty gorącą miłością pałający ku Panu Jezusowi, utajonemu w Najświętszym Sakramencie i wskutek tej miłości prowadzący życie anielskie i dbający o porządek w kościołach, wyproś i nam tę miłość, abyśmy nią ożywieni, wystrzegali się wszelkich występków, a szczególniej nieczystości i nie żałowali ofiar na budowanie i odnawianie kościołów, w których Pan Jezus mieszka utajony w Najświętszym Sakramencie. Wreszcie uproś nam, abyśmy zawsze godnie przyjmowali ten chleb żywota i w godzinę śmierci byli Nim nakarmieni i znaleźli w Nim pewny zadatek żywota wiecznego. Amen.

KORONKA
DO ŚWIĘTEGO WINCENTEGO.
na pamiątkę pięciu lat Jego ukrytego życia
w klasztorze Jędrzejowskim.

Koronkę tę mogą pobożni odśpiewywać przy grobie świętego Wincentego, zwłaszcza w dzień Jego święta.

W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.
V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.
R. Panie ku ratunkowi memu racz pospieszyć.
V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu.
R.. Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

HYMN I.
Święty Wincenty, Ciebie dziś błagamy,
W naszych potrzebach przyczyń się za nami.
Wyproś nam łaskę stałej pobożności
Boskiej miłości.
1 Ojcze nasz…, 5 Zdrowaś Maryjo…. i 1 Chwała Ojcu…
Módlmy się: Boże któryś ś. Wincentego z godności Biskupiej do życia zakonnego powołać raczył, prosimy Cię, racz nam dać za Jego przyczyną tę łaskę, abyśmy serca naszego nie przywiązywali do świata, lecz Tobie je w ofierze poświęcili i stałymi byli w pobożności. Amen.

HYMN II.
Święty Wincenty, wzorze niewinności,
Wyproś nam cnotę anielskiej czystości,
Byśmy się grzechem rozpusty brzydzili,
Światem gardzili.
1 Ojcze nasz…, 5 Zdrowaś Maryjo…. i 1 Chwała Ojcu…
Módlmy się: Boże, któryś ś. Wincentego obdarzył cnotą czystości anielskiej, racz nam dać za Jego przyczyną zamiłowanie tej najpiękniejszej cnoty i najmilszej Tobie, abyśmy żyjąc w niewinności, mogli zasłużyć sobie na Twoje błogosławieństwo w życiu i przy śmierci, a potem z aniołami mogli Cię w niebie oglądać na wieki. Amen.

HYMN III.
Święty Wincenty, w modlitwie wytrwały,
Dla Bożej wszystko działający chwały,
Daj byśmy także szczerze się modlili,
Boga chwalili.
1 Ojcze nasz…, 5 Zdrowaś Maryjo…. i 1 Chwała Ojcu…

Módlmy się: Boże, któryś ś. Wincentego darem gorącej i wytrwałej modlitwy obdarzyć raczył, daj nam za jego przyczyną tę łaskę, abyśmy pamiętali, że życie nasze powinno być ciągłą modlitwą, bo takie życie może być dla nas zasługą na żywot wieczny, i dla Ciebie chwałą i uweseleniem Świętych w niebie. Amen.

HYMN IV.
Pokorny sługo Jezusa miłego,
Święty Wincenty, wyproś nam u Niego
Cnotę pokory i braterską miłość,
W dobrym wytrwałość.
1 Ojcze nasz…, 5 Zdrowaś Maryjo…. i 1 Chwała Ojcu…
Módlmy się: Boże, któryś ś. Wincentemu dał szczególne zamiłowanie pokory, iż przywdziawszy habit zakonny, był wzorem posłuszeństwa dla wszystkich braci, racz nam dać za Jego przyczyną wyrzeczenie się pychy światowej, a zamiłowanie pokory i posłuszeństwa dla przykazań Twoich; roznieć
pośród nas miłość braterską, abyśmy miłując się wzajemnie, uniżając się przed Tobą i gardząc sobą, zasłużyli sobie na wywyższenie w niebie. Amen.

HYMN V.
Oddalaj od nas choroby i wojny,
Święty Wincenty, wyproś czas spokojny,
Szczerą pokutę, grzechów odpuszczenie,
Duszy zbawienie.
1 Ojcze nasz…, 5 Zdrowaś Maryjo…. i 1 Chwała Ojcu…
Módlmy się: Boże, któryś ś. Wincentego za patrona i opiekuna w różnych niedolach dać nam raczył, wysłuchaj nas za Jego przyczyną i zachowaj od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj od wszelkich zaraźliwych chorób, zachowaj od grzechów, zwłaszcza śmiertelnych, abyśmy obdarzeni Twoim pokojem, wolni od klęsk doczesnych i od utrapienia duszy, mogli Ci wiernie służyć i wysłużyć sobie chwałę, w której umieściłeś naszego patrona, ś. Wincentego, i która trwać będzie na wieki wieków. Amen.
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego…

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… i Chwała Ojcu…
UWAGA. Koronka ta śpiewa się jak pierwsza część różańca o N. Maryi Pannie.

PIEŚŃ
do świętego Wincentego.
Melodia jak: „Zawitaj córko Ojca Przedwiecznego”.

Wincenty święty, co Mu w całej ziemi
Wznosi pobożne lud uwielbienia glosy,
Dzisiaj zasłużył wespół ze Świętymi
Posiąść niebiosy.

Wierny, pokorny, wstydliwy, ostrożny,
Bez żadnej zmazy pędził życie z chwałą,
Dopóki Jego czysty duch pobożny
Ożywiał ciało.

Nieraz swych usług wielkimi zasoby
W ciężkich niemocach, gdy się w pomoc zowie,
Przezwyciężywszy potęgę choroby,
Powraca zdrowie.

I w Jędrzejowie wiele łask doznali
Chorzy, kalecy,nieszczęściem ścigani,
Co się pod Jego opiekę oddali
Wielce stroskani.

Śpiewajcie wdzięcznie, a w pieśniach niech płyną
Jego zwycięskie ze światem zapasy,
By nam pomagał swą świętą przyczyną
Po wszystkie czasy.

Bądź wieczna chwała tego Majestatu,
Co blaskiem kryje nieba tron gwiaździsty;
Co w silnej dłoni trzyma rząd wszechświata,
Jeden Troisty.

MODLITWA
do Świętego Wincentego
w różnych potrzebach

O święty Wincenty, przemożny nasz patronie i orędowniku przed Bogiem, oto ja niegodny sługa Twój błagam pokornie, abyś raczył mnie wysłuchać i zanieść moją, prośbę przed tron Najwyższego Stwórcy. Polecam Ci nasz Kościół święty z jego widzialną, głową, papieżem, i ze wszystkim duchowieństwem świeckim i zakonnym; polecam Ci królów chrześcijańskich ze wszystkim wiernym ludem; polecam Ci wszystkie dusze sprawiedliwe, świecące przykładem i do miłości Boskiej pobudzające; polecam Ci zbłąkanych grzeszników, lecących na zgubę wieczną; polecam Ci rodziców i wszystkich nauczycieli i przełożonych wychowujących młodzież; polecam Ci młodzież naszą; polecam Ci wszystkich ubogich, opuszczonych i wzgardzonych; polecam Ci wdowy i sieroty; polecam Ci chorych i w różnych potrzebach będących, a wreszcie mnie samego i tych wszystkich, którzy są drogimi mojemu sercu. Ty wiesz czego nam potrzeba i możesz wyprosić nam u Boga, a więc wstaw się za nami. Kościołowi wyproś zwycięstwo, królom pokój i zgodę, wiernemu ludowi błogosławieństwo w pracy, dobrym wytrwanie, grzesznym opamiętanie, rodzicom łaskę dobrego wychowania dzieci; dzieciom i młodzieży zamiłowanie niewinności i pracy, ubogim pokorne znoszenie ubóstwa, wdowom i sierotom opiekę Boską, chorym zgadzanie się z wolą Boską i cierpliwość w dolegliwościach. A nade wszystko błagam Cię, wyproś nam tę gorącą miłość ku Jezusowi i Maryi, jaką Twe serce gorzało, abyśmy tą miłością zapaleni wzgardzili światem i jego rozkoszami, a wytrwale pracowali nad pozyskaniem chwały niebieskiej, której używasz i używać będziesz po wszystkie wieki. Amen.

 

LITANIA I PIEŚŃ
Do Świętego Wincentego.
które lud przy grobie ś. Wincentego w Jędrzejowie od czasów dawnych odmawia

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Ś. Wincenty Błogosławiony, módl się za nami.
Ś. Wincenty mężu przezacny,
Ś. Wincenty biskupie krakowski,
Ś. Wincenty sługo wierny Chrystusa,
Ś. Wincenty czcicielu Boga Rodzicy,
Ś. Wincenty dziedzicu Królestwa Niebieskiego,
Ś. Wincenty ś. gwiazdo kościoła Bożego,
Ś. Wincenty chwało biskupów,
Ś. Wincenty korono kapłanów,
Ś. Wincenty ozdobo kleryków,
Ś. Wincenty dobry pasterzu owiec Chrystusowych,
Ś. Wincenty pochodnio pasterzów oświecająca,
S. Wincenty żarliwy o zbawienie dusz wiernych,
Ś. Wincenty nieustraszony kaznodziejo prawdy,
S. Wincenty obrońco Świętej Wiary,
Ś. Wincenty zwycięzco czarta przeklętego,
Ś. Wincenty pociecho anielska,
Ś. Wincenty naśladowco życia Chrystusa,
Ś. Wincenty różo wdzięcznie pachnąca,
Ś. Wincenty Lilio śliczna czystością,
Ś. Wincenty pochodnio zakonnej karności,
Ś. Wincenty zwierciadło doskonałości,
Ś. Wincenty Ojcze opuszczonych sierot,
Ś. Wincenty wskrzesicielu umarłych,
Ś. Wincenty obrońco i obywatelu Jędrzejowa,
My grzeszni Ciebie prosimy,
Abyś nas od utrapienia i niebezpieczeństwa obronić raczył, Ciebie prosimy, módl się za n.
Abyś się za Kościół święty i za cały nasz kraj przyczynić raczył, Ciebie prosimy, módl się za nami.
Abyś nam pokój, zgodę, miłość i jedność wyprosić raczył, Ciebie prosimy, módl się za nami.
Abyś nas od powietrza, głodu, ognia i wojny wybawić raczył, Ciebie prosimy, módl się za nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
3 Ojcze nasz…., 3 Zdrowaś Maryjo…., 3 Chwała Ojcu….
V. Módl się za nami święty Wincenty.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
Módlmy się. Prosimy Cię Panie, abyśmy przez zasługi błogosławionego Wincentego wspomożeni byli i czego prośbami naszymi otrzymać nie możemy, za Jego przyczyną dane nam było, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Deus qui beatum Vincéntium Confesso­rem tuum atque Pontifi­cem spretis saeculi pom­pis humilitatis glòria de­corasti : praesta, quaesu­mus ; ut tantae virtutis proficientes exemplo,ejus meritis gloriae consortes efficiamur. Per Domi­num.

 

8 Marca

Błog. Wincenty Kadłubek

Urodził się 1161 r. we wsi Karwowie. pod Opatowem, na­leżącej do województwa Kie­leckiego. — Ojciec jego zwał się Bogusław, matka Bogna. Jak widzimy nosili ładne pol­skie imiona, które poszły u nas w zapomnienie. Trzeba znowu dawać dzieciom na chrzcie św. imiona patronów słowiańskich. — Wychowany bogobojnie w naukach począt­kowych w Krakowie, wysłany był na wyższe studia za gra­nicę, gdzie uzyskał stopień doktora teologii. Wróciwszy do kraju został kapłanem a później proboszczem Sandomie­rza. — .Mądrością i pobożnością wszystkim przyświecał, stąd biskup krakowski Pełka uży­wał go do rady i załatwiania spraw ważnych. Po śmierci Pełki kapituła jednogłośnie wybrała go biskupem kra­kowskim 1207 r. — Ująwszy rządy diecezji w swe ręce, przestrzegał pilnie karności kościoła, wizytował kościoły, głosił wszędzie sam słowo boże, nawiedzał chorych, wspie­rał sieroty, młodzieży poma­gał do ukończenia nauk. Gdy kościół katedralny stracił przez ogień szaty kościelne, posta­rał się swym kosztem o spra­wienie nowych. Wsie dziedziczne zapisał klasztorom w Jędrzejowie i Koprzywnicach. Na godności duchowne godnych ludzi dobierał; on to św. Jacka i św. Czesława kanonikami uczynił. — Mimo zajęć diecezjalnych, znalazł jeszcze czas na napisanie kroniki Pol­skiej, chcąc aby ziomkowie dokładna, mieli historię swego narodu. — Przez lat dziesięć nieznużenie sprawował rządy diecezji, « chcąc koniec żywota wyłącznie poświęcić Panu, uzyskał od papieża Honoriusza III zezwolenie na złożenie bi­skupiej godności, i wstąpienia do klasztoru. Jakoż w r. 1218 zamknął się w klasztorze Jędrzejowskim w Brzezinach u 00. Cystersów, gdzie odprawiwszy w uniżeniu i pokorze nowicjat, śluby zakonne po roku złożył. Ćwiczył się bez ustanku w rozmaitych cnotach, ciało swoje postami umartwiał, na rozmyślaniu i modlitwie długie trawił godziny, a choć był biskupem, stał się wzorem posłuszeństwa względem prze­łożonych zakonu. — Przez lat 5 pracował św. Wincenty Ka­dłubek w ukryciu zakonnym na zapewnienie sobie zbawie­nia. Zmarł 8 marca 1223 r, a Bóg wsławił go po śmierci wielu cudami. Papież Klemens XIII zaliczył go w poczet błogosła­wionych.

Punkta do rozmyślania.

Zadaniem kapłanów i biskupów jest szerzenie królestwa bożego na ziemi i uświątobliwienie bliźnich.

Jako Chrystus przykładem naukę swoją stwierdzał, tak i św. Wincenty Kadłubek sam wszelkie cnoty wypełniał, które drugim zalecał. Pobożnością pokrzepiał pobożnych a ofiarnością pociągał łakomych i skąpych; pracą i cichością nawracał na drogę cnoty lekkomyślnych i próżniaków.

Czy naśladujesz w tern swego rodaka św. Wincentego? Czy myślisz o własnym uświątobliwieniu, zanim drugich poczniesz nauczać lub wytykać ich wady? Innej do nieba nie ma drogi !

Modlitwa
Wszechmogący wieczny Boże, użycz nam za przy­czyną św. Wincentego Kadłubka tej laski, abyśmy nie byli katolikami z imienia, ale wiarę swą znali, rozu­mieli, i wykonywali w praktyce, a tak zbawienie osiąg­nęli wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

 

 

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
0:00
0:00