4-12 maja. Nowenna do Matki Boskiej Fatimskiej

4-12 maja. Nowenna do Matki Boskiej Fatimskiej

4-12 maja. Nowenna do Matki Boskiej Fatimskiej

Nowenna Fatima 13 plik PDF

Jestem Najświętszą Panną Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła swe życie, by Boga tak ciężko obrażonego, grzechami swymi dłużej nie martwiła, aby odmawiała różaniec, poprawiła się i czyniła pokutę za swoje grzechy.

Wszystko przez Maryję i z Maryją,
bo przez Serce Maryi przystęp do
Serca Jezusa nam dany

Przyjmując radę macierzyńską, którą Maryja data na godach w Kanie czyńmy wszystko, co Jezus zaleca. A On rozkazuje wszystkim:czyńcie pokutę ,,pænitentiam agite”. Zmieńcie życie, unikajcie grzechu, głównej przyczyny wielkich kar, którymi sprawiedliwość Boża nawiedza świat… Bądźmy solą, która zachowuje i Światłem które oświeca.,. Bądźmy prawdziwymi katolikami pełni Chrystusa, rozszerzając dookoła siebie ducha Chrystusowego, modlitwą ciągłą, szczególnie codziennym różańcem i ofiarami natchnionymi przez gorliwość, aby zapewnić duszom grzesznym życie w łasce i życie wieczne. (Słowa Ojca Świętego Piusa XII) z przemowy 31. X. 1942.)

Akt oddania się Sercu Marii na godzinę śmierci

O Mario, oddaję i poświęcam Tobie ostatnią godzinę życia mego. Kiedy śmierć zbliżać się będzie, racz o Mario, Malko moja, wziąć ducha mego w ręce Swoje i oddać go Boskiemu Sercu. Wierzę niezachwianie, że wyjednasz mi Swoim pośrednictwem łaskę, błogosławieństwo i szczęśliwość wieczną.

Odpust zupełny na godzinę śmierci

Panie Boże mój, już teraz przyjmuję z ręki Twojej, z poddaniem się j ochotą, każdy rodzaj śmierci, jaki Ci się będzie podobał, wraz ze wszystkimi jego troskami, cierpieniami i bólami.

Ktokolwiek akt ten odmówi w dniu dowolnie obranym po Spowiedzi i Komunii św., zyska odpust zupełny w godzinę śmierci, jeżeli wtedy umierający będzie w stanie Łaski. (Pius X 1904).

O Jezus, Maryja, Józefie! Wam oddaję serce i duszę moją.
O Jezus, Maryja, Józefie Zaopiekujcie się przy moim zgonie.
O Jezus, Maryja, Józefie! Obym mógł oddać w ręce Wasze ducha mego. (300 dni odp.)

Akt ofiarowania i wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

Chcąc Ci należycie wynagrodzić o Przeczyste Serce Maryi za wszystkie zniewagi i niewierności, jakich się dopuściłem w służbie Twojej świętej ofiaruję Ci Przenajświętsze i Czci najgodniejsze Serce Jezusa ze wszystkimi uczuciami miłości i oddania synowskiego, jakimi to Serce za Swego ziemskiego życia przepełnione było dla Ciebie. Przyrzekani odtąd więcej niż kiedykolwiek czcić Cię. miłować i naśladować Twoje Serce.
Błagam o przebaczenie wszystkim grzesznikom, którzy tak bardzo ranią i obrażają Twoje Niepokalane Serce!
Za wszystkie bluźnierstwa, przeciw Tobie, słowem lub pismem — Przepraszamy Cię Niepokalane Serce Maryi.
Za wszystkie bezczeszczenia Twoich wizerunków — Przepraszamy Cię Niepokalane Serce Maryi.
Za wszystkie niewierności względem łaski Bożej dusz Tobie poświęconych — Przepraszamy Cię Niepokalane Serce Maryi.
Pragnę wynagrodzić Ci godnie za te zniewagi, łącząc się z chórami Aniołów, Świętych w niebie i wybranych dusz, które Cię wysławiają na ziemi. Amen.

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi

Nowennę do Niepokalanego Serca Maryi odprawiać można w każdej porze.
– Można ją odprawiać jako przygotowanie do pierwszych sobót miesiąca, lub też jako przygotowanie do świąt Matki Najśw.
Można ją też odprawiać w intencjach:

uczczenia Matki Najświętszej,
dziękczynienia za odebrane łaski,
zadośćuczynienia i wynagrodzenia za. wszystkie bluźnierstwa, zniewagi i niewdzięczności, które ranią Najśw. Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi,

Albo z prośbą :

   1. O rozszerzenie nabożeństw do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi,
   2. O wzrost i pomnożenie w duszach cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości,
   3. O umiłowanie czystości życia chrze­ścijańskiego i o żarliwość apostol­ską
   4. O nawrócenie niewiernych grzesz­ników
   5. O odrodzenie się dusz i rodzin w duchu Chrystusowym,
   6. O pojednanie narodów o trwały pokój oparty na prawdzie spra­wiedliwości i miłości Chrystuso­wej lub
   7. O uproszenie jakiej osobistej szcze­gólnej łaski.

UWAGA :  Każda jakakolwiek nowen­na do Niepokalanego Serca Maryi obda­rzona jest odpustem zupełnym. W każ­dym dniu nowenny zyskuje się prócz tego 5 lat odpustu. Warunki zwykłe: spowiedź, Komunia św. i modlitwa na intencje Ojca św. (intencje jakie miał Papież Pius XII w 1958 r.)

Dla dusz gorliwych pragnących z naj­większą pobożnością w duchu wewnę­trznym odprawiać nowennę, dobrze bę­dzie nie tylko odmawiać codziennie po­dane w niej modlitwy, ale równocześnie wiernie i wytrwale ćwiczyć się w cno­tach, tak bardzo nam zalecanych przez Ojca św., by uzgodnić swoje życie z życzeniem Przeczystego Serca Najśw. Maryi Panny.  Skoro skończymy Nowennę w jednej z tych intencji, rozpocznijmy w innych, a zo­baczymy, jakie piękne owoce wyda na­sza wierność, ufność i miłość do Niepo­kalanego Serca Maryi.

Modlitwy podczas nowenny

Westchnienia do Przeczystego Serca Maryi

Serce Maryi, niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Serce Maryi, najmilszy przedmiocie miłości Ojca Przedwiecznego,
Serce Maryi, przeczysty Przybytku Słowa Wcielonego,
Serce Maryi, przedziwne narzędzie Ducha Świętego,
Serce Maryi, jaśniejący Tronie Chwały
Serce Maryi, zachowane od zmazy pierworodnego grzechu
Serce Maryi, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczone
Serce Maryi, błogosławione między Sercami
Serce Maryi, doskonała Ofiaro miłości Bożej
Serce Maryi, przepaści pokory
Serce Maryi, niewyczerpana skarbnico łask Jezusowych
Serce Maryi, bezpieczne schronienie serc naszych
Serce Maryi, niezawodne odrodzenie dusz
Serce Maryi, można stolico miłosierdzia
Serce Maryi, bezpieczna ucieczko grzeszników

Błagalne Wysławiania Niepokalanego Serca Maryi

„Niech przyjdzie Królestwo Maryi, Panie, aby przyszło Królestwo Twoje”.
Najsłodsze Serce Jezusa przez Serce Niepokalanej Twej Matki daj nam pokój oręża i pokój ducha i przemień świat cały w Królestwo Twoje.
Dziewico Niepokalana, niech błogosławione będzie Twoje Macierzyńskie Serce, którego miłość dała nam Jezusa, którego miłość uznaje nas i przybiera za dzieci.
Niech błogosławione będzie Niepokalane Serce Maryi, zawsze dla nas otwarte, a przebite mieczem boleści przez grzechy nasze.
Niech przyjdzie Królestwo Twoje, aby ziemia cala rozgłaszała Twoje dobrodziejstwa.
O Serce Maryi, niech matki pod Twą świętą opiekę oddają rodziny swoje, aby się odrodziła miłość i życie chrześcijańskie i przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, niechaj dzieci i młodzież ukrywają się w Twoim dziewiczym Sercu, by zakwitła w ich sercach miłość ku Tobie i anielska czystość, by przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, niechaj pokora Twoja zwycięża naszą pychę, aby przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, niechaj cierpienia, niebezpieczeństwa i udręki nasze do litości Cię wzruszą; niech przejdzie Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, błogosław pracy naszej i uczyń ją owocną na żywot wieczny, aby przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, uświęć nas w boleściach, smutkach i uciśnieniach naszych, afty przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, od panowania bezbożnych chroń wszystkie narody, ucisz wzburzone umysły i serca, wspieraj i kieruj pracą tych, w których rękach spoczywają rządy, aby przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, nawróć wszystkich grzeszników i niewiernych całego świata, aby przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, Kościołowi Syna Twojego przywróć oderwane przez błędy i niezgodę ludy, aby przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, w zjednoczeniu z Tobą chcemy być apostołami Najświętszego Serca Jezusowego, by składać Mu nieustannie hołdy czci i uwielbienia, miłości i wdzięczności. wynagrodzenia i dziękczynienia, aby przyspieszyć przyjście Królestwa Twego.
O Serce Maryi, niechaj wszystkie narody chwalą Ciebie i niechaj ziemia cala wzywa i  błogosławi Twoje miłosierdzie i niech przyjdzie Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, dozwól nam uczestniczyć w Twojej wierze, nadziei i miłości, by wniknąć coraz głębiej w tajemnice Chrystusowe, aby przyspieszyć tryumf Królestwa Twego.
O Serce Maryi, przyjm nasze błagania i wysłuchaj nas.
O Niepokalane Serce Matki Boga i Matki naszej, Serce najdoskonalsze i najpodobniejsze do Serca Zbawiciela. Tyś stało się dla nas najświatlejszą pochodnią wśród niebezpieczeństw dróg tego świata. Ukazuj nam, prosimy, drogę zbawienia, napełniając nas duchem Chrystusowym, zachowaj nas od wiecznej zguby. Racz nas wysłuchać, o Przemożna Orędowniczko, udziel nam łask jakich się spodziewamy otrzymać w czasie tej nowenny od Twego miłosierdzia i błagamy, racz wyjednać wszystkim narodom, by zgodnie i w jedności pod berłem Chrystusa zjednoczone, uznały Go za swego Króla i wysławiały miłosierdzie Jego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi

Serce Maryi, Matki Boga naszego i naszej Matki, Serce najmilsze, przedmiocie upodobania Trójcy Przenajświętszej, Serce godne uwielbień i miłości Aniołów i ludzi, Serce będące najdoskonalszym obrazem Serca Jezusowego, Serce pełne dobroci i litości dla nędzy naszej racz rozgorzeć zlodowaciałe serca nasze i spraw, by się zupełnie nawróciłby ku Sercu Boskiego naszego Zbawiciela. Rozlej w nich miłość cnót Twoich i zapal je tym ogniem żarliwości, którym wciąż gorejesz.  Opieką Twoją osłoń Kościół święty i bądź zawsze Jego schronieniem i niezwyciężoną obroną. Bądź nam drogą, wiodącą do Jezusa i przewodem, przez, który by spływały wszelkie łaski do zbawienia nam potrzebne. Bądź naszym ratunkiem w każdej potrzebie, naszą pociechą w smutkach i cierpieniach, naszą siłą w pokusach, naszą ucieczką w prześladowaniach i wspieraj nas w każdym niebezpieczeństwie, a szczególniej w ostatnich walkach życia naszego, w chwili śmierci naszej, kiedy cale piekło przeciwko nam powstanie, by dusze nasze porwać. Ach! w tej strasznej chwili, od której zawisła wieczność nasza, daj nam uczuć Panno najlitościwsza, słodycz macierzyńskiego Serca Twego i okaż moc, jaką masz nad Sercem Jezusa, otwierając nam w samym źródle miłosierdzia bezpieczne schronienie, byśmy mogli złączyć się z Nim w niebie i tam Go wiąz z Tobą błogosławić na wieki wieków. Amen, (odp. 500 dni – 1939).

Niech zawsze i wszędzie będą znane, chwalone, wielbione, błogosławione i kochane Boskie Serce Jezusa i Serce bez zmazy Maryi Niepokalanej.

Akty strzeliste na czas nowenny

Od naszego wysiłku w ciągu dnia za­leżeć będzie nasze zjednoczenie z Bo­giem. które może stawać się albo coraz doskonalsze, lub może się rozluźniać. Akty strzeliste żarliwie odmawiane w ciągu dnia bardzo skutecznie pomagają duszy do zjednoczenia się z Bogiem i Matką Najświętszą.

Ofiarowanie poranne Sercu Maryi

Od samego rana, po przebudzeniu, oddaj się w opiekę Niepokalanemu Ser­cu Marii, twej Matki ukochanej.

O Maryjo, Matko moja, oddaję się Tobie cały, zamknij mnie w Ser­cu Twoim. Aby Ci dowieść, że Cię miłuję, poświęcam Ci rozum, wolę, wszystkie myśli, słowa, uczynki i życie moje wewnętrzne w Twoje składam Serce. Rządź mną, pro­wadź. pomagaj, strzeż, jako rzeczy i własności Twojej. Tę ofiarę z sie­bie pragnę ponawiać nieustannie, za każdym uderzeniem serca, aż do śmierci. Spraw, o Matko moja, abym nigdy nie przestał przebywać w Sercu Twoim i wzywać Twojej pomocy. Amen.

,,Racz, Panie, w dniu tym ustrzec nas od grzechu”. (500 dni odp., raz na miesiąc odpust zupełny zwykłe wa­runki).

„O słodkie Serce Maryi, wszystko z Tobą dla Jezusa”.

,,Z miłością przyjmuję wszystko, o mój Jezu, co na mnie dziś zesłać raczysz”.

O Maryjo! daj mi żyć w Bogu, z Bogiem i dla Boga.

„Wszystko dla Ciebie, Najsłodsze Serce Jezusa, przez Niepokalane Ser­ce Twej Matki Maryi”
(3oo dni od­pustu za każdym razem. Pius X).

„Słodkie Serce Maryi, bądź mo­im ratunkiem”. (300  dni odpustu — odpust zupełny raz na miesiąc — zwy­kłe warunki).

„Niech będzie błogosławione święte Niepokalane Poczęcie Naj­świętszej Maryi Panny Matki Bożej”.
(300 dni odpustu — odpust zu­pełny raz na miesiąc).

LITANIA DO NIEPOKALANEGO SERCA MARYI.

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Najświętsze Serce Maryi: Módl się za nami.

Najukochańsze Serce Córki Ojca Niebieskiego;

Przebłogosławione Serce Matki Syna Bożego:

Wybrane Serce Oblubienicy Ducha Świętego;

Serce Maryi Trójcy Przenajświętszej Przybytku;

Przedziwne Serce Córki Stworzyciela;

Najmilsze Serce Matki Odkupiciela:

Serce Maryi! Niepokalane:

Serce Maryi! Łaski pełne;

Serce Maryi! Przybytku Słowa Wcielonego;

Serce Maryi! najpodobniejsze do Serca Jezusowego;

Serce Maryi! Tronie Chwały;

Serce Maryi! doskonała ofiara Boskiej Miłości;

Serce Maryi! Stolico Mądrości:

Serce Maryi! Zwierciadło sprawiedliwości:

Serce Maryi! Tronie Miłosierdzia:

Serce Maryi! Zbiorze wszelkiej świątobliwości:

Serce Maryi! Arko przymierza:

Serce Maryi! Bramo niebieska:

Serce Maryi! między wszystkimi sercami błogosławione;

Serce Maryi! najchwalebniejsze:

Serce Maryi! najpotężniejsze;

Serce Maryi! najdobrotliwsze:

Serce Maryi! najwierniejsze:

Serce Maryi! najlitościwsze:

Serce Maryi! najłagodniejsze;

Serce Maryi! najczystsze i najniewinniejsze:

Serce Maryi! w pokorze niezgłębione:

Serce Maryi! najcierpliwsze:

Serce Maryi! wzorze panieńskiej skromności:

Serce Maryi! któreś pragnieniem świętym zbawienie nasze przyspieszyło:

Serce Maryi! Miłością Boga pałające:

Serce Maryi, Kościele Boga Wcielonego w Zwiastowaniu,

Serce Maryi, przy Nawiedzeniu Elżbiety nowymi łaskami ozdobione,

Serce Maryi, przy Narodzeniu Chrystusa dziwnym weselem napełnione,

Serce Maryi, przy Ofiarowaniu w kościele mieczem boleści przeszyte,

Serce Maryi, zgubieniem Jezusa wielce zasmucone,

Serce Maryi, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,

Serce Maryi, w Ogrójcu z bolejącym Chrystusem bolejące,

Serce Maryi, przy biczowaniu Jego ciężko bolejące,

Serce Maryi, przy koronacji Chrystusa cierpieniem wewnętrznie przekłute,

Serce Maryi, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa, niezmiernym srogim ciężarem przygniecione,

Serce Maryi, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,

Serce Maryi, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,

Serce Maryi! przy Śmierci Jezusa od żalu obumierające.

Serce Maryi, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,

Serce Maryi! przy Zmartwychwstaniu Jezusa radością ożywione:

Serce Maryi! przy Wniebowstąpieniu Jezusa słodkością i niepojętym weselem napełnione;

Serce Maryi! przy Zesłaniu Ducha Świętego nową Łask pełnością udarowane:

Serce Maryi! przy Wniebowzięciu Twoim nad wszystkich błogosławionych wywyższona,

Serce Maryi! na Prawicy Chrystusowej w Niebie posadzone,

Serce Maryi! Stolico miłosierdzia;

Serce Maryi! Światłości błądzących:

Serce Maryi! Uzdrowienie chorych;

Serce Maryi! Pociecho strapionych:

Serce Maryi! Opiekunko sprawiedliwych,

Serce Maryi! jedyna po Bogu grzesznych ucieczko, (3 razy powtórzyć)

Serce Maryi! Nadziejo ufających w Tobie.

Serce Maryi! Obrono w pokusach;

Serce Maryi! nadziejo pokutujących:

Serce Maryi! Zadatku obietnic Jezusowych.

Serce Maryi! Nadziejo i ratunku konających:

Serce Maryi! które nikim nie gardzisz:

Serce Maryi! Radości serc ludzkich:

Serce Maryi! Wesele i słodkości Aniołów i Świętych:

Serce Maryi! jasnością i chwałą w Niebie ukoronowane:

Serce Maryi! Serce Orędowniczki Kościoła i Matki wszystkich wiernych;

Serce Maryi! najpewniejsza po Jezusie konających nadziejo;

Serce Maryi! Serce Królowej Aniołów i Wszystkich Świętych;

Jeśli życie nasze napełnione jest krzyżami,

Jeśli dni nasze są dniami smutku i boleści,

Jeśli serce nasze jest morzem łez i goryczy,

Jeśli drogi życia naszego cierniem są zasłane,

Jeśli cierpienia i boleści nas gnębią,

Jeśli każda dnia chwila jest chwilą cierpienia,

Jeśli śmierć lub niedola zagraża naszym ukochanym,

Jeśli w nieszczęściu od wszystkich opuszczeni jesteśmy,

Jeśli pod ciężarem nieprawości jęczy dusza nasza,

Jeśli Bóg nas karze w Gniewie i zapalczywości Swojej,

Jeśli odstąpiwszy od Boga, giniem w zaślepieniu naszym,

Jeśli upadamy pod ciężarem cierpień i smutków,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata! Zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryja… Chwała Ojcu…

V. Święte i miłosierne Serce Maryi, Matki Bożej, módl się za nami.
R. Aby się serca nasze zapaliły Boską Miłością, którą Ty gorejesz.

℣.Pani! wspomagaj modlitwy nasze.
℟. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

℣. Módlmy się: O Serce Święte Maryi zawsze Panny i Niepokalanej, Serce Najświętsze, najczystsze, najdoskonalsze; Źródło nieprzebrane Łask, Dobroci, Łagodności, Miłosierdzia i Miłości, Wzorze Cnót wszystkich; doskonały Obrazie czcigodnego Serca Jezusowego; gorejące zawsze, najżarliwszą Miłością, miłujące Boga więcej niż wszyscy razem Serafy, Aniołowie i Święci; oddające Samo więcej chwały Trójcy Przenajświętszej, niźli wszystkie inne razem najświętobliwsze stworzenia. Serce Matki Odkupiciela, Któreś tak żywo uczuło nędzę naszą, Któreś tyle dla zbawienia naszego cierpiało, Któreś nas tak gorąco umiłowało, i Któreś godne jest uszanowania, miłości, wdzięczności i ufności wszystkich ludzi; racz przyjąć słabe moje i niegodne uczucia.

Wychwalam Cię, Serce Święte Matki Miłosierdzia, z najgłębszym, na jakie zdobyć się mogę uszanowaniem. Dziękuję Ci za Miłosierdzie, którym Cię tylekroć widok niedostatków moich przejmował; dziękuję Ci za Łaski i Dobrodziejstwa, którymi Twoja Macierzyńska Dobroć wyprosiła; łączę się modlitwą moją do dusz czystych, które Cię czczą, wychwalają, miłują i w Tobie całą nadzieję pokładają.

Będziesz mi odtąd, o Serce miłości godne! pierwszym po Sercu Boskiego Twojego Syna przedmiotem czci, miłości i najserdeczniejszego nabożeństwa. Przez Ciebie dojść pragnę do mego Zbawiciela, przez Ciebie Łaski Jego i zmiłowania odbierać. Ucieczką będziesz moją w utrapieniach, pociechą w troskach, we wszystkich potrzebach ratunkiem. Od Ciebie uczyć się będę czystości, pokory łagodności i z Ciebie przejmować się miłością ku Najświętszemu Sercu Jezusa Chrystusa Syna Twojego. Amen.

℣. Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami.
℟. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się: Boże Miłosierny! Któryś dla zbawienia grzeszników i dla pociechy utrapionych, Najświętsze i Niepokalane Serce Błogosławionej Maryi Panny Dobrocią i Miłosierdziem napełnił; daj nam, którzy wzywamy przyczyny tego Najsłodszego Serca, i Łaskę powstania z grzechów naszych, i ratunek w każdej potrzebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. R. Amen.

V. O Maryjo Niepokalana, Serce pełne słodyczy i pokory,
R. Spraw, by serca nasze stały się podobne Sercu Jezusa.

V. Módlmy się: Boże Dobroci, Któryś Święte i Niepokalane Serce Maryi Matki Jedynego Syna Swego, napełnił uczuciami miłosierdzia i tkliwości; jakimi Serce Jezusa zawsze dla nas przejęte było, spraw prosimy Cię, abyśmy, którzy Panieńskie Jej Serce z miłością czcimy, aż do śmierci uczucia zgodne z Sercem Jezusa i Matki Jego zachowali. O to Cię prosimy przez Zasługi Tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą i z Duchem Świętem żyje i króluje, na wieki wieków. R. Amen.

Akt przebłagalny na pierwszą sobotę miesiąca

Święta Maryjo, Ciebie Bóg Wszechmogący stworzył w Sprawiedliwości, aby objawiać w Tobie wielkie Miłosierdzie Swoje i Swoją Chwałę. Wysławiamy Niepokalane Poczęcie i Twoje Serce, które Duch Święty obdarzył pełnią Łaski, a zarazem wyznajemy, żeś godna czci i Chwały. Dlatego na wynagrodzenie Twemu Sercu za zniewagi Twojego Imienia modlimy się Pozdrowieniem Anielskim:

Zdrowaś Maryjo.

(W nabożeństwie publicznym można odśpiewać: Ave, ave itd. z pieśni: Po górach, dolinach).

Święta Maryjo, Błogosławionaś między niewiastami jako Rodzicielka Bożego Syna. Poczęłaś Go wszechmocą Ducha Świętego, gdyś w pokorze wyrzekła do Archanioła: Oto Ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Jako zaś Matka Chrystusowa jesteś Matką pięknej Miłości, którą sam Duch Święty rozpalił w Sercu Twoim i doskonale upodobnił je do Boskiego Serca Twojego Syna. Wyznając przeto, żeś godna czci i Chwały, niesiemy Twemu Sercu wynagrodzenie za wszelkie zniewagi Imienia Twego i modlimy się do Ciebie pozdrowieniem Anielskim:

Zdrowaś Maryjo.

Święta Maryjo, najmilsza Matko nasza z woli Swego Syna! Tyś w Swoim Sercu wycierpiała całą Mękę Jego, a miecz boleści przeszył Duszę Twoją. Dlatego Jezus Tobie, Swej Matce z Nim współcierpiącej, oddał skarby łask, jakie nam wysłużył Swoją ofiarą krzyżową. Godna przeto jesteś wszelkiej czci i Chwały, bo z Twoich rąk spływa na nas Błogosławieństwo Niebieskie. Wysławiamy Cię, nadziejo zbawienia, a na wynagrodzenie Twemu Sercu za wszelkie zniewagi Imienia Twego modlimy się Pozdrowieniem Anielskim:

Zdrowaś Maryjo.

V. Imię Twoje wspominać będą z pokolenia na pokolenie.
R. Wszystkie narody na wieki wysławiać Cię będą.

V. Módlmy się: Boże, któryś Świętą Rodzicielkę Swojego Syna ubłogosławił w mocy swojej, by Jej chwała nie odeszła z ust ludzi, spraw to, prosimy, abyśmy, oddając cześć przeczystemu Jej Sercu oraz wynagradzając Jej za niewdzięczność ludzi i za wszelkie zniewagi Jej Imienia, mogli pod Jej opieką godnie Ciebie uwielbiać i Tobie się podobać. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
0:00
0:00