2.X. śś. Aniołów Stróżów

2.X. śś. Aniołów Stróżów

2.X. śś. Aniołów Stróżów

2 września
Święto Aniołów Stróżów

„Po żmii i bazyliszku chodzić będziesz., i podepcesz lwa i smoka” (P.«. 90, 13).

W kilka tygodni po święcie Królowej Aniołów wpatrujemy się okiem duszy w krainę duchów niebieskich. 29 września obchodzimy bowiem święto św. Michała archanioła, a 2 października Aniołów Stróżów, tak postanowił Papież Klemens X w r. 1670. Miłosierny Bóg zadzierzgnął węzeł miłości między nami i świętymi Swymi aniołami. Obdarzył nas bowiem dobrodziejstwem ich opieki, a tern samem włożył do duszy naszej błogą nadzieję, że kiedyś z nimi rado­wać się będziemy i uczestniczyć w ich szczęściu i chwale. Pobożną więc cześć odda jemy wszystkim aniołom; jest ich dziewięć chórów, mianowicie: Aniołowie, Archaniołowie, Moce, Potęgi, Państwa, Księstwa, Trony, Cherubiny i Serafiny. A postępujemy tak dlatego, że oni są najdoskonalszymi stworzeniami Boga, że są dobrzy, szczę­śliwi i w najwspanialsze dary wyposażeni. Są oni zarazem szczegól­nymi przyjaciółmi Boga, albowiem przeszli już próbę i otrzymali w nagrodę chwałę i szczęśliwość wiekuistą. Liczne ustępy Pisma św. Starego i Nowego Testamentu wspominają o aniołach i ich czynach.

Czytamy więc w księdze Rodzajów, że anioł uratował na puszczy Agarę i syna jej Ismaela od śmierci głodowej. Aniołowie strzegli Lota i jego domowników w Sodomie i wyprowadzili ich z. tego miasta nieszczęsnego. Archanioł Rafał był towarzyszem po­dróży młodego Tobiasza, strzegąc go od złego i obdarowując wieloma dobrodziejstwami; Judę Machabeusza wspomagali anio­łowie w bitwie. Świętego Piotra wyrwał anioł z więzienia z ręki Herodowej; rotmistrzowi Korneliuszowi przyniósł anioł wesołą nowinę o wysłuchaniu jego modlitw, którymi sobie wyprosił łaskę Jezusa Chrystusa.

O ile aniołowie opiekują się człowiekiem, nazywamy ich anio­łami stróżami. Przez słowo „opieka” rozumiemy według świętego Tomasza Opatrzność Bożą nad człowiekiem. Artykuł wiary naszej świętej o aniele stróżu, poznany w najwcześniejszym dzieciństwie, napełnia duszę wierzącego chrześcijanina błogiem szczęściem przez całe życie. Każdego osobiście to obchodzi, jeżeli słyszy one słowa: „Oto ja poślę anioła Mego, który by szedł przed tobą i strzegł na drodze i wprowadził cię na miejsce, którym przygotował” (Ks. Wyj­ścia 23, 20). Czyż nie poucza cię doświadczenie twoje o prawdzie tych słów, gdy zastanawiasz się nad odbytą drogą dotychczasowego żywota twego? Czyż nic spotrzegłeś tam śladów jego opieki? Szczególnie małe dzieci, jak doświadczenie uczy, z natury najsłabsze istoty, używają ustawicznej a szczególnej opieki ze strony aniołów. Na obrazach często widujemy rzewne sceny z życia niemowląt i ich anioła stróża. Dziecko nieopatrzne, stojące nad zawrotną przepa­ścią, albo idące przez wąską kładkę — anioł około niego, chwyta za rączkę, prowadzi bezpiecznie. W kołysce dziecię do snu ukoły­sane, a obok niego modli się anioł. Niewinny chłopczyna szuka wśród gąszczu leśnego czerwonych jagód, zrywając, natrafia na węża, którego anioł stróż odgania i ocala dziecię; lub też w chwili śmierci unosi na rękach do nieba duszyczkę co dopiero zgasłego dziecięcia.” (Ks. L. Pellowski „świat Aniołów i Demonów”.)

Gdy cię chrzczono, gdyś pierwszy raz z drżącym serduszkiem się spowiadał, gdyś w uniesieniu radosnem pierwszą komunię świętą przyjmował, anioł stróż stał przy tobie, pouczał cię, prowadził cię i modlił się za ciebie. A gdyś może w póżniejszem życiu zeszedł na manowce, on cię naprowadził znowu na drogę, wiodącą do właści­wego celu, do Boga, i stanąłeś przed kratkami konfesjonału, gdzieś w skrusze wyznał swoje winy i obiecał poprawę. „Poczucie obec­ności anioła stróża krzepi w wysokim stopniu naszą wiarę, reguluje kroki we dnie i w nocy”: „Aniele, Stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie, w nocy”; ułatwia nam potrzymywanie żywej łączności z światem nadprzyrodzonym, daje władzom umysłu, woli i serca wyższy, szlachetniejszy polot, budzi wdzięcz­ność wobec dobroci Boskiej, a na koniec jest wielką osłodą i dźwignią w chwili śmierci” (Ks. Pellowski j. w.). „Wszak aniołom Swoim polecił ciebie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach” (Ps. 90, 11). Jak jednostki, tak też całe rodziny mają swoich szczegól­nych aniołów stróżów; w czasie kolędy, przy poświęceniu mieszkań, przy odwiedzeniu chorego Kościół święty tak nakazuje modlić się kapłanom: „Wysłuchaj nas, Panie święty, Ojcze wszechmogący, wieczny Boże; a racz z nieba przysłać świętego anioła Twego, który by strzegł, zachował, pilnował, nawiedził, bronił wszystkich w tym domu mieszkających.” Tę samą błagalną modlitwę zanosi Kościół w czasie nabożeństwa zaraz po „Asperges me”. Idźmy za przykładem Kościoła naszego świętego; miejmy we czci swojego anioła stróża. On bowiem jest wedle zlecenia Bożego właściwie i ściśle wziąwszy naszą najbliższą i pierwszą instancją we wszyst­kich sprawach doczesnych i wiecznych; do niego powinniśmy się w pierwszym rzędzie o pośrednictwo zwracać. „Iżali wszyscy nie są duchowie usługujący: na posługę posłani do tych, którzy dziedzictwo zbawienia wziąć mają?” (Żyd. 1, 14). Anioł więc jest owym legalnym zastępcą, prawowitym adwokatem od Boga nam danym dla obrony naszych wszystkich życiowych i pozagrobowych interesów. „Moje imię bowiem jest w nim” (Ks. Wyjścia 23, 21). Taka jest wola Boża — taki surowy nakaz Boski. Z aniołem na­szym powinniśmy nieustannie łączność zachować przez nabożeń­stwo — nic długie, ale regularne; z nim obcować we mszy świętej szczególnie za pomocą krótkich aktów strzelistych; jego się we wszystkim radzić; na jego cześć i intencję od czasu do czasu mszę świętą odprawić albo i dać odprawić: „bo Moje imię jest w nim” (Ks. Pellowski, j. w.).

Z: Rok Boży w liturgji i tradycji Kościoła świętego 1932 r.
Franciszek Marlewski

LITANIA o świętym Aniele Stróżu
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże! zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże! zmiłuj się nad nami.
Duchu święty Boże! zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże! zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo, Królowo anielska, módl się za nami!
Święty Aniele, Stróżu mój,
Święty Aniele, Książę pokoju,
Święty Aniele, Poradniku mój,
Święty Aniele, Opiekunie mój,
Święty Aniele, Sprawco mój,
Święty Aniele, Bracie mój,
Święty Aniele, Nauczycielu mój,
Święty Aniele, Pasterzu mój,
Święty Aniele, Pomocniku mój,
Święty Aniele, Przyjacielu mój,
Święty Aniele, zbawienia mego szukający,
Święty Aniele, Przewodniku mój,
Święty Aniele, przyjmujący mnie w obronę,
Święty Aniele, Rządco mój,
Święty Aniele, Przełożony i Patronie mój,
Święty Aniele, Obrońco mój,
Święty Aniele, Kaznodziejo mój,
Święty Aniele, Oświecicielu mój,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson!

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya.

V. Aniołom Swoim Bóg rozkazał,
R. Aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich.
V. Panie wysłuchaj modlitwę moją,
R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

MODLITWA do świętego Anioła Stróża.

Miły Bogu Aniele, który mnie w świętą opiekę Twoją oddanego(ą), od początku życia mego ustawicznie strzeżesz, bronisz i oświecasz, — Ciebie jako Patrona mego czczę, jako Stróża kocham, Twojej się opiece zupełnie oddaję, prosząc pokornie, abyś mię lubo niewdzięcznego(ą) nigdy nie opuszczał, lecz zawsze krokami moimi kierując, nauczał błądzącego(ą), podźwignął upadającego(ą), pocieszał strapionego(ą), ratował w niebezpieczeństwie dopóki mnie do nieba do wiecznej szczęśliwości nie doprowadzisz.

Angelus  Domini – ostatni Papież Pius XII + na końcu. Modlitwa do Anioła Stróża

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
0:00
0:00