18-25 stycznia

18-25 stycznia

18-25 stycznia

Oktawa modłów o jedność Kościoła 18 – 25 stycznia

Doroczne nabożeństwo w intencji nawrócenia różnych grup niekatolików rozpoczyna się w środę 18 stycznia.
Prosimy o przyłączenie się do nas w żarliwej modlitwie!
Św. Pius X usankcjonował i pobłogosławił Oktawę Modłów o Jedność Kościoła. Jego Świątobliwość, papież Benedykt XV, rozszerzył jej przestrzeganie na cały Kościół, wysoko ubogacając ją odpustami.
Oktawę Modłów o Jedność Kościoła dokonała ogromnego dobra, budząc w katolikach świadomość misji i potrzebę zainteresowania się nawróceniem tych, którzy są poza owczarnią. W czasach, gdy wrogowie Chrystusa zdają się triumfować jak nigdy dotąd, jak wielkim obowiązkiem jest nasza gorąca modlitwa za miliony ludzi błądzących w ciemnościach. Uczyńmy tegoroczną Oktawę tygodniem łaski!
Odpust 300 dni w czasie oktawy modlitw o jedność Kościoła od święta Katedry św. Piotra w Rzymie (18 stycznia) do święta Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia). Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami na zakończenie ćwiczeń.

Prośmy Boga wszechmogącego, aby wszyscy, pozostający poza prawdziwym Kościołem, a w szczególności wszyscy chrześcijanie, którzy mają błędne po­jęcie o Kościele Chrystusowym, poznali, że jedynie ten Kościół katolicki jest prawdziwym, i aby doń wrócili. Dziś zaś przede wszystkim módlmy się:

Pierwszy dzień, 18 stycznia:

O powrót do owczarni Piotrowej tych wszystkich „innych owiec”, które nie słuchają głosu Bo­skiego Pasterza.

Drugi dzień, 19 stycznia:

O powrót do jedności ze Stolicą Apostolską pra­wosławnego Wschodu.

Trzeci dzień, 20 stycznia:

O powrót do jedności z Kościołem anglikanów.

Czwarty dzień, 21 stycznia:

O powrót do Kościoła luteranów i innych euro­pejskich protestantów.

Piąty dzień, 22 stycznia:

O powrót do Kościoła chrześcijańskich sekt w Ameryce, hodurow’ców i innych.

Szósty dzień, 23 stycznia:

O nawrót do praktyk religijnych wszystkich oziębłych katolików.

Siódmy dzień, 24 stycznia:

O nawrócenie żydów i mahometan.

Ósmy dzień, 25 stycznia:

O podbój całego świata Chrystusowa, prawdzi­wemu Bogu i Zbawcy.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
Ant. Aby wszyscy byli jedno, jako Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie; aby i oni w nas jedno byli, aby uwierzył świat, iżeś Ty mię posłał.

V. Ja tobie powiadam, iżeś ty jest Piotr.
R. A na tej opoce zbuduję kościół mój.

V. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze.
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

MÓDLMY SIĘ:
Panie Jezu Chryste, któryś rzekł Apostołom: Pokój zostawuję wam, pokój i mój daję wam, nie patrz na grzechy nasze, lecz na wiarę Kościoła Twego, i racz go według Twej woli obdarzyć pokojem i zjednoczyć. Który żyjesz i królujesz Bóg po wszystkie wieki wieków. R. Amen

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
0:00
0:00