Nowenna do Serca Najświętszej Maryi Panny 13-21 sierpnia

Nowenna do Serca Najświętszej Maryi Panny 13-21 sierpnia

Nowenna do Serca Najświętszej Maryi Panny 13-21 sierpnia

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi – 13 – 21 sierpnia

Święto Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny — 22 sierpnia

Nowennę do Niepokalanego Serca Maryi odprawiać można w każdej porze. — Można ją odprawiać jako przygotowanie do pierwszych sobót miesiąca, lub też jako przygotowanie do świąt Matki Najśw.

Można ją też odprawiać w intencjach: 1) uczczenia Matki Najświętszej, 2) dziękczynienia za odebrane łaski, 3) zadośćuczynienia i wynagrodzenia za wszystkie bluźnierstwa, zniewagi i niewdzięczności, które ranią Najśw. Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.

Albo z prośbą:
1) O rozszerzenie nabożeństw do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi,
2) O powołania kapłańskie i zakonne
3) O wzrost i pomnożenie w duszach cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości,
4) O umiłowanie czystości życia chrześcijańskiego i o żarliwość apostolską,
5) O nawrócenie niewiernych grzeszników,
6) O odrodzenie się dusz i rodzin w duchu Chrystusowym,
7) O pojednanie narodów, o trwały pokój oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej, lub
8) O uproszenie, jakiej osobistej szczególnej łaski.

UWAGA: Każda jakakolwiek nowenna do Niepokalanego Serca Maryi obdarzona jest odpustem zupełnym. W każdym dniu nowenny zyskuje się prócz tego 5 lat odpustu. Warunki zwykłe: spowiedź, Komunia św. i modlitwa za Ojca św. (Ap. 29. IV. 1933 r.)»

Dla dusz gorliwych pragnących z największą pobożnością w duchu wewnętrznym odprawiać nowennę, dobrze będzie nie tylko odmawiać codziennie podane niżej modlitwy, ale równocześnie wiernie i wytrwale ćwiczyć się w cnotach, tak bardzo nam zalecanych przez Ojca św., by uzgodnić swoje życie z życzeniem Przeczystego Serca Najśw. Maryi Panny. Do tego celu służyć mają: 9 rozważań na temat wezwań Piusa XII do pokuty i zmiany życia. Skoro skończymy nowennę w jednej z tych intencji, rozpocznijmy w innych, a zobaczymy, jakie piękne owoce wyda nasza wierność, ufność i miłość do Niepokalanego Serca Maryi.

Miesiąc sierpień jest poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi. Wierni, którzy w jakimkolwiek dniu sierpnia odprawią pewne modlitwy lub ćwiczenia pobożne ku czci Niepokalanego Serca Maryi, zyskują 5 lat odpustu raz na dzień. (Pe nit. Ap. VI. 1935). (Święto Serca Maryi Ojciec św. Pius XII ustanowił na 22 sierpnia).

Modlitwy podczas nowenny

Westchnienia do Przeczystego Serca Maryi
Serce Maryi, niepokalana Świątynio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.
Serce Maryi, najmilszy przedmiocie miłości Ojca Przedwiecznego,
Serce Maryi/ Przeczysty Przybytku Słowa Wcielonego
Serce Maryi, przedziwne narzędzie Ducha Świętego
Serce Maryi, jaśniejący Tronie Chwały
Serce Maryi, zachowane od zmazy pierworodnego grzechu
Serce Maryi, z Sercem Jezusa najściślej zjednoczone
Serce Maryi, błogosławione między sercami
Serce Maryi, doskonała Ofiaro miłości Bożej
Serce Maryi, przepaści pokory
Serce Maryi, niewyczerpana skarbnico łask Jezusowych
Serce Maryi, bezpieczne schronienie serc naszych
Serce Maryi, niezawodne odrodzenie dusz
Serce Maryi, można stolico miłosierdzia
Serce Maryi, bezpieczna ucieczko grzeszników

Módlmy się: Boże dobroci, któryś dla zbawienia grzeszników i dla wspomożenia wiernych chciał, by Serce Maryi Panny, przez Swoją miłość i miłosierdzie do Boskiego Serca Jezusa Chrystusa, Syna Twe­go podobnym było, spraw, abyśmy najsłodszemu Jej Sercu cześć odda­jąc, przez Jej Zasługi i za Jej wsta­wiennictwem zasłużyli mieć serca, według Serca Jezusowego. Przez te­goż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Błagalne wysławiania
Niepokalanego Serca  Maryi

Niech przyjdzie Królestwo Twoje, aby ziemia cała rozgłaszała Twoje dobrodziejstwa.
O Serce Maryi, niech matki pod Twą świętą opiekę oddają rodziny swoje, aby się odrodziła miłość i życie chrześcijańskie i przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, niechaj dzieci i młodzież ukrywają się w Twoim dziewiczym Sercu, by zakwitła w ich sercach miłość ku Tobie i anielska czystość, by przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, niechaj pokora Twoja zwycięża naszą pychę, aby przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, niechaj cierpienia, niebezpieczeństwa i udręki nasze do litości Cię wzruszą i niech przyjdzie Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, błogosław pracy naszej i uczyń ją owocną na żywot wieczny, aby przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, uświęć nas w boleściach, smutkach i uciśnieniach naszych, aby przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, od panowania bezbożnych chroń wszystkie narady, ucisz wzburzone umysły i serca, wspieraj i kieruj pracą tych, w których rękach spoczywają rządy, aby przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, wzbudź wielkie szeregi świętych kapłanów, wodzów i apostołów odrodzenia duchowego, aby się odnowiło oblicze ziemi i przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, nawróć wszystkich grzeszników i niewiernych całego świata, aby przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, Kościołowi Syna Twojego przywróć oderwane przez błędy i niezgodę ludy, aby przyszło Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, w zjednoczeniu z Tobą chcemy być apostołami Najświętszego Serca Jezusowego, by składać Mu nieustannie hołdy czci i uwielbienia, miłości i wdzięczności, wynagrodzenia i dziękczynienia, aby przyspieszyć przyjście Królestwa Twego.
O Serce Maryi, niechaj wszystkie narody chwalą Ciebie i niechaj ziemia cała wzywa i błogosławi Twoje miłosierdzie i niech przyjdzie Królestwo Twoje.
O Serce Maryi, dozwól nam uczestniczyć w Twojej wierze, nadziei i miłości, by wniknąć coraz głębiej w tajemnice Chrystusowe, aby przyspieszyć tryumf Królestwa Twego.
O Serce Maryi, przyjm nasze błagania i wysłuchaj nas.
O Niepokalane Serce Matki Boga i Matki naszej, Serce najdoskonalsze i najpodobniejsze do Serca Zbawiciela. Tyś stało się dla nas najświatlejszą pochodnią wśród niebezpieczeństw dróg tego świata. Ukazuj nam, prosimy, drogę zbawienia, napełniając nas duchem Chrystusowym, zachowaj nas od wiecznej zguby. Racz nas wysłuchać, o Przemożna Orędowniczko, udziel nam łask jakich się spodziewamy otrzymać w czasie tej nowenny od Twego miłosierdzia i błagamy, racz wyjednać wszystkim narodom, by zgodnie i w jedności pod berłem Chrystusa zjednoczone, uznały Go za swego Króla i wysławiały miłosierdzie Jego na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi

O Matko Pięknej Miłości, kto znalazł Serce Twoje i ukochał Je, znalazł skarb największy, „znalazł żywot i wyczerpał zbawienie od Pana”. Serce Twoje Niepokalane jest tym gorejącym ogniem, do którego zbliżone serca nasze rozpalają się płomieniem błogosławionej i zbawiennej miłości. Ta miłość oczyszcza je i czyni przejrzystymi jak kryształ i będą przez nie przenikać promienie łask Zbawicielowych, będą biec z cnoty w cnotę.
O Niepokalana Matko moja, weź zimne i nieczule serce moje, ukryj je w Sercu Swoim i rozpal miłością Jezusa. Niech orfo kocha zawsze Ciebie, niech żyje tylko dla Jezusa i Ciebie. Rzucam je w płomienie Serca Twego gorejącego miłością, tu chcę żyć i umierać. Naucz mnie o Matko Najświętsza rozważania tajemnic Boskiego Syna Twojego, tak jak Tyś je rozważała w Sercu Swoim w Betleemie, w Nazarecie, u stop Krzyża, z wiarą, czcią a nade wszystko z miłością. Z miłością, która pragnie się oddać, pragnie się poświęcić, by spełnić Boże upodobania.

„Matko, coś miłości zdrojem,
Spraw niech czuję w sercu mojem
Twój ból mękę łzawych dróg.
Spraw, by serce me gorzało,
By miłością w życiu całą
Stał się dla mnie Chrystus Bóg”.
(z hymnu „Stabat Mater”.)

Jezus, Boski Syn Twój, „umiłowawszy swoich do końca ich umiłował”, gdyż w tajemnicach Boskiego Serca jaśnieje przede wszystkim miłość. Uniżenie żłóbka, zapoznany i ukryty pobyt w Nazarecie, trudy życia publicznego, bolesne cierpienia męki, śmierć haniebna na krzyżu i ustanowienie Eucharystii zawdzięczamy miłości. Boski Zbawiciel posiedział: „Kto mnie miłuje… objawiać mu się będę”. Szczęśliwa dusza, w której się spełnia ta wspaniała obietnica, Chrystus objawi jej „dar Boży”, wprowadzi do przybytku „tajemnicy ukrytej” do Świątyni Swego Serca. Tam otworzy jej „winnicę mistyczną”, o której mówi Pieśń nad pieśniami, a w której dusza upaja się prawdą, pokojem i szczęściem, albowiem miłość czysta dosięga Boga, obejmuje Go i rozkoszuje się Nim. Tam znajdzie źródło „żywej wody tryskającej ku żywotowi wiecznemu”, aby poznać mogła „jak nieskończenie przewyższa wszelką wiedzę miłość Chrystusowa”.
O najczulsze, najmiłosierniejsze Serce Matki mojej, Ty wiesz jak gorąco pragnę Cię kochać i wszystko jestem gotów poświęcić.z miłości i dla Miłości. Wstaw się za nami do Syna Twego, tak jak się wstawiłaś za weselnikami w Kanie, mówiąc: „wina nie mają”. Powiedz — miłości nie mają, a natychmiast ta wielka łaska udzieloną nam zostanie; abyśmy wraz z Tobą i wszystkimi miłośnikami Najświętszego Serca cieszyli się szczęściem zamieszkania w Tym Boskim 0gnisku miłości.

„Sługa Twój znalazł Serce Twoje,
Tu odpoczynek mój na wieki
Tu mieszkać będę”. (Św. Bonawentura)

Modlitwa do Niepokalanego Serca Maryi

Serce Maryi, Matki Boga naszego i naszej Matki, Serce najmilsze, przedmiocie upodobania Trójcy Przenajświętszej, Serce godne uwielbień i miłości Aniołów i łudzi, Serce będące najdoskonalszym obrazem Serca Jezusowego, Serce pełne dobroci i litości dla nędzy naszej racz rozgorzeć zlodowaciałe serca nasze i spraw, by się zupełnie nawróciły ku Sercu Boskiego naszego Zbawiciela. Rozlej w nich miłość, cnót Twoich i zapal je tym Ogniem żarliwości, którym wciąż gorejesz. Opieką Twoją osłoń Kościół św. i bądź zawsze Jego schronieniem i niezwyciężoną obroną. Bądź nam wszystkim drogą, wiodącą do Jezusa i przewodem, przez któryby spływały wszelkie łaski do zbawienia nam potrzebne. Bądź naszym ratunkiem w każdej potrzebie, naszą pociechą w smutkach i cierpieniach, naszą siłą w pokusach, naszą ucieczką w prześladowaniach i wspieraj nas w każdym niebezpieczeństwie, a szczególniej w ostatnich walkach życia naszego, w chwili śmierci naszej, kiedy cale piekło przeciwko nam powstanie, by dusze nasze porwać. Ach! w tej strasznej chwili, od której zawisła wieczność nasza, daj nam uczuć Panno najlitościwsza, słodycz macierzyńskiego Serca Twego i okaż moc, jaką masz nad Sercem Jezusa, otwierając nam w samym źródle miłosierdzia bezpieczne schronienie, byśmy mogli złączyć się z Nim w niebie i tam Go wraz z Tobą błogosławić na wieki wieków. Amen, (odp. 500 dni S. P. 1939).

MODLITWA do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Aniołów

Dostojna Królowo Niebios i Pani Aniołów!
Ty, któraś otrzymała od Boga moc i posłannictwo starcia głowy szatana, pokornie Cię prosimy, ześlij zastępy niebieskie, ażeby za Twoimi rozkazami ścigały szatanów, zwalczały ich wszędzie, ukróciły ich zuchwalstwo i strąciły w przepaść piekielną. Amen.
„Któż jest jako Bóg!”
(Odpust 300 dni raz na dzień. Pius X 8.VII. 1908).
Święci Aniołowie i Archaniołowie brońcie i strzeżcie nas!
O Matko Boża, ześlij świętych Aniołów,, ażeby mnie strzegli i oddalili ode mnie piekielnego nieprzyjaciela.

Pozdrowienie Najświętszej Panny przez św. Jana Eudes

Pozdrawiam Cię, Maryjo, Córko Boga Ojca;
Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko Syna Bożego;
Pozdrawiam Cię, Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego;
Pozdrawiam Cię, Maryjo, Świątynio Boga;
Pozdrawiam Cię, Maryjo, Lilio biała jaśniejącej i niezmiennej Trójcy;
Pozdrawiam Cię, Maryjo, Różo cudnej jasności, wydająca woń niebiańską;
Pozdrawiam Cię, Maryjo, Dziewico dziewic; Panno wierna, z której pragnął się narodzić Król Niebios i której mlekiem raczył się żywić;
Pozdrawiam Cię, Maryjo, Królowo męczenników, której duszę przeszył miecz boleści;
Pozdrawiam Cię, Maryjo, Pani wszechświata, której władzy poddane jest niebo i ziemia;
Pozdrawiam Cię, Maryjo, Królowo serca mego, Matko moja, życie moje, pociecho moja i nadziejo moja najsłodsza;
Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko najmilsza;
Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko przedziwna;
Pozdrawiam, Cię, Maryjo, Matko miłosierdzia.
Łaskiś pełna, Pan z Tobą;
Błogosławionaś Ty między niewiastami;
I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus!
I niechaj błogosławionym będzie Twój oblubieniec św. Józef;
I niechaj błogosławionym będzie Twój ojciec św. Joachim;
I niechaj błogosławioną będzie Twoja Matka św. Anna;
I niechaj błogosławionym będzie Twój Syn przybrany św. Jan;
I niechaj błogosławionym będzie Twój Anioł św. Gabriel;
I niechaj błogosławionym będzie Ojciec Przedwieczny, który Cię wybrał;
I niechaj błogosławionym będzie Syn, który Cię umiłował;
I niechaj błogosławionym będzie Duch Święty, który Cię poślubił;
I niechaj błogosławionymi będą na wieki wszyscy, którzy Cię kochają i błogosławią. Amen.

Św. Jan Eudes polecał odmawiać tę modlitwę za nawrócenie grzeszników oraz przy łożu chorych. Najśw. Panna przyrzekła mu, że wszystkim, którzy odmawiać ją będą pobożnie lub z dobrą wolą — jeśli będą w stanie łaski — zwiększy pobożność w ich sercu za każdym pozdrowieniem lub błogosławieństwem; jeśli będą w grzechu śmiertelnym, swą ręką słodką i dziewiczą będzie pukała do drzwi ich serc przy każdym pozdrowieniu, by je otworzyć na działanie łaski.

Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi

Jasna Góra 8 września 1946

Błogosławiona Dziewico, Matko Boga Przeczysta! Jak ongiś po szwedzkim najeździe król Jan Kazimierz Ciebie za Patronkę i Królowę państwa obrał i Rzeczpospolitą Twojej szczególnej opiece i obronie polecił, tak w tę dziejową chwilę, my, dzieci narodu polskiego, stajemy przed Twym tronem w hołdzie miłości, czci serdecznej i wdzięczności. Tobie i Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy siebie, cały naród i wskrzeszoną Rzeczpospolitą, obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi ślubujemy dochowanie wierności Jego nauce i prawu, obronę Jego Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego królestwa.

Pani i Królowo nasza! Pod Twoją obronę uciekamy się; macierzyńską opieką otocz rodzinę polską i strzeż jej świętości. Natchnij duchem nadprzyrodzonym i pobożnością naszą parafię; ochraniaj jej lud od grzechów i nieszczęść, a pasterza umacniaj i uświęcaj swymi łaskami. Narodowi polskiemu uproś stałość w wierze, świętość życia, zrozumienie posłannictwa. Złącz go w zgodzie i bratniej miłości. Daj tej polskiej ziemi, przesiąkniętej krwią i łzami, spokojny i chwalebny byt w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. Rzeczpospolitej Polskiej bądź Królową i Panią, natchnieniem i Patronką.

Potężna Wspomożycielko wiernych! Otocz płaszczem opieki Papieża oraz Kościół święty. Bądź mu puklerzem: wyjednaj mu świętość i żarliwość apostolską, swobodę i skuteczne działanie. Powstrzymaj zalew bezbożnictwa. Ludom od Kościoła odłączonym wskaż drogę powrotu do jedności Chrystusowej owczarni. Okaż niewierzącym słońce prawdy i podbij ich dusze czułością Twego Niepokalanego Serca.

Władna świata Królowo! Spojrzyj miłościwym okiem na troski i błędy rodzaju ludzkiego. Wyprowadź go z udręki i bezładu, z nieuczciwości i grzechów. Wyproś narodom pojednanie szczere i trwałe. Wskaż im drogę powrotu do Boga, by na Jego prawie budowały życie swoje. Daj wszystkim trwały pokój, oparty na sprawiedliwości, braterstwie, zaufaniu.

Przyjmij naszą ofiarę i nasze ślubowanie, Matko Boga i nasza. Przygarnij nas do swego Niepokalanego Serca i złącz nas na zawsze z Chrystusem i Jego świętym królestwem. Amen.

Ofiarowanie ranne Sercu Maryi

Od samego rana, po przebudzeniu, oddaj się w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi, twej Matki ukochanej.

O Maryjo, Matko moja, oddaję się Tobie cały, zamknij mnie w Sercu Twoim. Aby Ci dowieść, że Cię miłuję, poświęcam Ci rozum, wolę, wszystkie myśli, słowa, uczynki i życie moje wewnętrzne w Twoje składam Serce. Rządź mną, prowadź. pomagaj, strzeż jako rzeczy i własności Twojej. Tę ofiarę z siebie pragnę p nawiać nieustannie, za każdym uderzeniem serca, aż do śmierci. Spraw, o Matko moja, abym nigdy nie przestał przebywać w Sercu Twoim i wzywać Twojej pomocy. Amen.

AKT POŚWIĘCENIA.

O Maryjo, Dziewico potężna i Matko miłosierdzia, Królowo nieba i ucieczko grzeszników, oto ofiarujemy się Twemu Sercu Niepokalanemu.

Tobie poświęcamy całkowicie istotę naszą i życie nasze; wszystko, co posiadamy, co kochamy i czym jesteśmy. Tobie oddajemy nasze ciała, serca i dusze nasze. Twoimi są nasze rodziny, krewni i ojczyzna nasza. Pragniemy, by wszystko w nas i dokoła nas do Ciebie należało i miało udział w dobrodziejstwach Twych macierzyńskich błogosławieństw.

Aby zaś to nasze poświęcenie było prawdziwie skuteczne i trwałe, odnawiamy dziś, u stóp Twych, o Maryjo, obietnice chrztu św. i naszej pierwszej Komunii św. Zobowiązujemy się mężnie wyznawać prawdy Wiary św., żyć po katolicku. Zobowiązujemy się zachować przykazania Boże i kościelne, a zwłaszcza święcenie niedzieli. Zobowiązujemy się wprowadzać w swe życie — o ile to będzie nam możliwe — pobożne praktyki Religii katolickiej, a przede wszystkim Komunię św.

Przyrzekamy Ci wreszcie, o chwalebna Matko Boga i czuła Matko ludzkości, z całego serca szerzyć Twą cześć błogosławioną, by przyspieszyć i utrwalić — przez królestwo Twego Serca Niepokalanego — królestwo Serca Twego Syna Najśw. w duszach naszych, w duszach wszystkich wiernych, w naszym kraju i w całym świecie, na ziemi i na niebie. Amen.

(Odpust 3 lata. Odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, gdy kto codziennie przez cały miesiąc ten akt odmawia.  29. IV. 1933). 

LITANIA do Najczystszego Serca N. Maryi Panny

(do prywatnego nabożeństwa).

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Św. Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Marii, niepokalane,
Serce Marii, łaski pełne,
Serce Marii, błogosławione między sercami,
Serce Marii, najczystsze,
Serce Marii, najpokorniejsze,
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone,
Serce Marii; przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,
Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem,
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane,
Serce Marii, uzdrowienie chorych,
Serce Marii, pociecho strapionych,
Serce Marii, ucieczko grzesznych,
Serce Marii, nadziejo konających,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

O nawrócenie grzeszników

Najlitościwsza Maryjo Panno, Ucieczko grzeszników, błagamy Cię przez litość Serca Twego, pełnego współczucia, i przez śmierć ukochanego Syna Twego Jezusa, uproś tę łaskę wszystkim grzesznikom, a zwłaszcza tym, którzy przez zgorszenia i błędne nauki są bliźnim pobudką do grzechu, aby się szczerze nawrócili do Boga. Amen.

Matko Najświętsza, do Serca Twego

Matko Najświętsza do serca Twego,
Mieczem boleści wskróś przyszytego,
/Wołamy wszyscy z jękiem, ze łzami:
Ucieczko grzesznych, módl się za nami!/bis

Gdzie my, o Matko, ach gdzie pójdziemy,
I gdzie ratunku szukać będziemy,
/Twojego ludu nie gardź prośbami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami./bis

Imię Twe, Maryo, litością słynie,
Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
/Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami./bis

Z każdej, o Matko, do Ciebie strony,
Woła w swej nędzy lud uciśniony.
/Wspieraj nas Twego Serca łaskami,
Ucieczko grzesznych módl się za nami./bis

O Matko nasza, Matko miłości,
Niechaj doznamy Twojej litości,
/My tacy biedni, kiedyśmy sami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nami./bis

Lekarko chorych, w naszej niemocy,
Wołamy z jękiem Twojej pomocy,
/Bośmy okryci grzechów ranami.
Ucieczko grzesznych, módl się za nam./bis

A gdy ostatnia łza z oka spłynie,
O Matko święta, w onej godzinie,
/Zamknij nam oczy Twemi rękami,
Ucieczko grzesznych, módl się za nami./bis

I kiedy ziemskie życie uleci,
Proś, niech nam Jezus w niebie zaświeci,
/Byśmy Hosanna tam z Aniołami,
Śpiewali wiecznie: módl się za nami./bis

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEJ
(przez O. Maksymiliana Maria Kolbe)

O Niepokalana nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,
Ty, Której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja, niegodny
grzesznik, rzucam się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego
i zupełnie za rzecz i własność Swoją przyjąć raczyła i uczyniła ze mną wraz ze
wszystkimi władzami mej duszy i ciała i z całym mym życiem, śmiercią i wiecznością
cokolwiek Ci się podoba.
Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez żadnego zastrzeżenia, do dokonania
tego co o Tobie powiedziano: „Ona zetrze głowę twoją”, jako też: „Wszystkie
herezje Samaś zniszczyła na całym świecie”, abym w Twoich niepokalanych
i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak
najsilniejszego wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a
w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego
Serca Jezusowego: albowiem, gdzie Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia
wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca
Jezusowego na nas spływają.

V. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
R. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim.

Słodkie Serce Marii, bądź moim ratunkiem  !

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny

Królowo Różańca świętego, Wspomożenie wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pogromicielko we wszystkich walkach o sprawę Bożą, kornie upadamy przed twoim Tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaski, oraz potrzebną pomoc i obronę w nieszczęściach obecnych, nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci twego Macierzyńskiego Serca.

Tobie, twemu Niepokalanemu Sercu, oddajemy się i poświęcamy w tej tragicznej godzinie dziejów ludzkich, nie tylko w łączności z Kościołem świętym, mistycznym Ciałem twojego Jezusa, które cierpi i krwawi w tylu swych członkach i tyle znosi prześladowań, ale także z całym światem rozdartym zaciekłą niezgodą, trawionym pożarem nienawiści, ofiarą własnej nieprawości.

Niech Cię wzruszy tyle spustoszeń materialnych i moralnych, tyle bólu, tyle ucisku ojców i matek, małżonków, braci i niewinnych dzieci, tyle życia ściętego w kwiecie wieku, tyle ciał rozszarpanych w okrutnej rzezi, tyle serc umęczonych i konających, tyle dusz w niebezpieczeństwie wiecznego zatracenia.

O Matko Miłosierdzia, wyproś nam u Boga pokój, a szczególnie te łaski, które mogą w jednej chwili nawrócić serca ludzkie, te łaski, które przygotowują, jednają i utrwalają pokój.

Królowo Pokoju, módl się za nami; daj światu pogrążonemu w wojnie pokój, do którego wzdychają narody, pokój oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej. Usuń szczęk oręża, daj pokój duszom, aby w uspokojeniu i ładzie rozszerzało się Królestwo Boże.

Otocz swą opieką niewiernych i tych wszystkich co pozostają jeszcze w cieniu śmierci, ześlij im pokój i spraw, aby i dla nich wzeszło Słońce Prawdy by mogli razem z nami powtarzać jedynemu Zbawicielowi świata: «Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli» (Łk. 2, 14).

Daj pokój ludom, oderwanym przez błędy i niezgodę, zwłaszcza tym, które żywią do Ciebie szczególniejsze nabożeństwo i u których nie było domu, gdzieby nie znajdował się na zaszczytnym miejscu twój czcigodny obraz, i przyprowadź je do jednej owczarni Chrystusowej pod jednym i prawdziwym Pasterzem.

Wyjednaj pokój i całkowitą wolność świętemu Kościołowi Bożemu, powstrzymaj straszliwy zalew nowego pogaństwa, rozpal wśród wiernych umiłowanie czystości, praktykę życia chrześcijańskiego i gorliwość apostolską, aby ludy służące Bogu rosły w zasługę i liczbę.

Wreszcie, jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu twojego Jezusa, aby to Serce, w którym pokładano wszelką nadzieję, było dla nich znakiem i zadatkiem zwycięstwa i zbawienia, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i twemu Niepokalanemu Sercu, o Matko nasza i Królowo świata, aby miłość twoja i opieka przyśpieszyła triumf Królestwa Bożego, aby wszystkie narody, pojednane ze sobą i z Bogiem, wysławiały Ciebie, Błogosławioną i śpiewały wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi wieczne Magnificat chwały, hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym jedynie mogą znaleźć Prawdę, Życie i Pokój. Amen.

Ojciec św. Pius XII udzielił odpustu 3 lat wiernym, którzy odmówią pobożnie powyższą modlitwę, oraz odpustu zupełnego raz w miesiącu pod zwykłymi warunkami tym, którzy ją będą codziennie odmawiać (Św. Pen. 17. XI. 1942).

 

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.