Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady.

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady.

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady.

Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady (17-25.IV)

Dzień 1.

Wystaw sobie w myśli, że stoisz albo klęczysz przed tronem Boga Twojego i Jego najświętszej Matki i w tej obecności Boga Twojego z najgłębszym upokorzeniem proś o błogosławieństwo i łaskę modląc się:

O Panie! zapal serce moje ogniem Boskiej miłości Twojej do gorącego nabożeństwa, a łaską Ducha Najświętszego rozum i myśli moje. Amen.

Zwróć się potem do Najłaskawszej Matki, uczcij Ją głębokiej pokory i gorącej miłości afektem i pozdrów Ją nabożnie, mówiąc:

Bądź pozdrowiona Córko Ojca niebieskiego

Bądź pozdrowiona Matko Syna Boskiego

Bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha Św.

Bądź pozdrowiony przybytku Najświętszej i nierozdzielnej Trójcy

Proś Matki Boskiej, aby ci macierzyńską Swoją poręką dopomagała i od najukochańszego Syna Swojego wyjednała łaskę, abyś na powiększenie czci Boskiej, pomnożenie Jej chwały i na zbawienny swój pożytek to nabożeństwo mógł odprawić, i otrzymać przez Jej przemożną przyczynę to, o co prosisz, jeżeli się to zgadza z wolą Bożą.

Pod Twoją obronę, o święta Boża Rodzicielko! Uciekam się w tym moim utrapieniu
i potrzebie, jako dziecię do swojej najukochańszej Matki. Nie pogardzaj tą modlitwą
w potrzebie mojej, ale wybaw mnie z wszelkiego niebezpieczeństwa, zjednaj mi obronę, pomoc i radę u Twojego Syna Boskiego, najchwalebniejsza i błogosławiona Panno i Matko Boża.

Nadto do najłaskawszej Matki tak się odezwij:

Prośba. Z jak największą pokorą i gorącością ducha rzucam się do nóg Twoich, najlitościwsza Matko dobrej Rady; uznaję i oświadczam, że oddalenie się Twoje od miasta i duszy nader jest żałosne i szkodliwe. Wyznaję szczerze, że po tysiąckroć na to bolesne oddalenie się Twoje przez szkaradę i niewierność grzechów moich zasłużyłem sobie. Przecież jeszcze cieszę się, pamiętając, żeś Ty naszą najłaskawszą Matką dobrej Rady. Dlatego proszę Cię, przyjmij mnie jako kochająca Matka, pod macierzyńską opiekę i jako Matka dobrej Rady racz wpoić w mój rozum i serce święte myśli i zbawienne rady, abym popełnione grzechy mógł dostatecznie obżałować, mocno postanawiając odtąd być Twoim i Twojego Syna sługą i wiernie przyjmował święte nauki, oświecenia i natchnienia, które Syn Twój Boski, przez Twoją przemożną przyczynę w czytaniu ksiąg duchownych, słuchaniu słowa Bożego, albo w napomnieniu spowiedników, albo w inny sposób podawać mi będzie. Tak Ci to obiecuję, jako dziecię swojej Matce i modle się do Ciebie w pokorze ducha.

MODLITWA.

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

MODLITWA.

O Boże cudowny, Dawco wszelkiej dobrej Rady, który łaskami słynący obraz Rodzicielki Syna Twojego w Albanii z rąk świętokradzkich Turków wyrwałeś i nienaruszony przez Aniołów Swoich cudownie do krajów prawowiernych przeprowadziłeś, użycz łaskawie, abyśmy, jako teraz wielkość tego dobroczynnego upominku nabożnie uwielbiamy tak przez zasługi Jej zbawiennej rady w niebieskiej ojczyźnie szczęśliwie umieszczeni być mogli. Który żyjesz i królujesz, jako prawdziwy Bóg, na wieki wieków. Amen.

Nim z kościoła wyjdziesz albo nabożeństwo swoje zakończysz, uczyń wprzód postanowienie, że nabożeństwo do Matki dobrej Rady twoim podwładnym, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom, na uczczenie tejże Matki Boskiej zalecać i cześć Jej powiększać będziesz. Staraj się szkodliwą namiętność, zwłaszcza tę, której osobliwie podlegasz, ukrócić i na cześć tej Matki Boskiej onego dnia, na przykład, od gniewu się wstrzymać. Kończąc nabożeństwo mów

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Litania Loretańska do Najśw. Maryi Panny

 

Dzień 2                      Przygotowanie jak dnia pierwszego

Prośba. O wielka i przemożna Królowo dobrej Rady! Jeżeli kiedy miałem przyczynę zarumienić się i zawstydzić przed tronem Majestatu Twego, tedy dziś osobliwie. Tyś mnie słodkim i przemożnym natchnieniem, jawnym oświeceniem i najskuteczniejszymi radami wzywała, abym w przyświecające ślady wybranych cnót Twoich podług powołania mojego stanu postępował; owszem, Tyś mnie do naśladowania Ciebie nakłaniała, utrapienia, choroby, nieurodzajów, trzęsienia ziemi i innych nieszczęść do tego celu użyła, aby nam dopełnienie obowiązków naszych przypominały. Ale ja, nieszczęśliwe i głuche stworzenie, na to wszystko zatykałem uszy, nie słuchałem tego głosu dobrej Rady, idąc za ponętami światowymi i za rozkiełznanymi chuciami moimi. Stałem się niewdzięcznym, gniewliwym, wyniosłym, próżnym, nieczystym; bynajmniej nie starałem się wstępować w ślady jaśniejących cnót Twoich i niezmazanych obyczajów. Ach najłaskawsza i najmiłosierniejsza Królowo, wyznaję błędy moje, i brzydzę się szkaradą moją, ubolewam i żałuję tego z serca i duszy; nic mi już nie zostaje, tylko abyś zaślepiony mój rozum na nowo dobrą Twoją Radą oświeciła, i przez łaskę Swoją burzliwą wolę moją do siebie pociągnęła! To niech będzie dowodem miłosierdzia Twojego nade mną. Wzdycham do Ciebie:

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

 Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Ponawiaj często przedsięwzięcia słuchać tego wszystkiego, do czego cię święte Jej rady pociągać będą. Ofiaruj Jej przed Jej Obrazem całe serce swoje i proś Ją, ażeby cię natchnęła, co masz ku czci Jej i ku zbawieniu swojemu czynić, ażeby wolę twoją wzmocniła i utwierdziła, abyś Jej natchnieniom świętym we wszystkim był powolny. Zakończ to nabożeństwo mówiąc:

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Odmów Litanię

Dzień 3.                                Uczyń przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba.  Matko miłosierdzia, najdobroczynniejsza Matko dobrej Rady! widzisz dobrze jak gwałtowne są namiętności nasze, jak zemsta, gniew, wyniosłość, pożądliwość i tysiączne inne niecnoty są prawie codzienną sprawą naszą. I ja jęczę pod jarzmem tych niecnót, i w mojej sercu goreją pożary niegodziwych chuci; jeżeli Ty obłokami i cieniem macierzyńskiej opieki Swojej tego upału nie uśmierzysz, zemdleję i upadnę na drodze zbawienia.

Widzisz także, najłaskawsza Matko, w jak wielkich ciemnościach dusza moja błądzi, cnotami pogardza, a występki wysoko szacuje; biorę dobre za złe, a złe za dobre; niecnotom sprzyjam a zbawiennych uczynków unikam i nie pamiętam na zgubę i potępienie, do którego na oślep szeroka droga namiętności mnie prowadzi.

Jeżeli ognistym słupem serca mojego nie oświecisz, pewny mój wieczny upadek i zatracenie! Uznaję ślepotę moją, a bezecne chuci moje potępiają mnie; proszę Cię więc o dwojaką łaskę: oświecenia rozumu i poskromienia słych żądz woli mojej; wzywam o to nieograniczonego miłosierdzia Twojego.

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów, że jak cię złe chuci zdejmować będą, że, zanim serce twoje zapalą, Matki Boskiej Rady w najgłębszej pokorze o pomoc i ratunek prosić będziesz i pod zasłonę Jej opieki uciekać się będziesz w wątpliwościach i przykrościach, które ci się przytrafią, wstrzymując się w drodze zbawienia; upadnij przez Obrazem Matki Boskiej i na kolana, proś o zbawienie, oświecenie i radę i miej nadzieję w Jej obronie i pomocy. Nareszcie, zakończ jak dnia pierwszego.

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Odmów Litanię

Dzień 4.                    Przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba. Spojrzyj znowu na mnie najlitościwsza Królowo dobrej Rady, u nóg tronu Twojego żebrzę o miłosierdzie. Ty mnie zapraszasz, abym szedł za Tobą; gotów jestem, ale patrz: oto jestem na brzegu niebezpiecznego morza złego świata tego. Jakże bez obrażenie postąpię? Patrz, jak wiele ucisków, pokus powstaje, jakby niebezpieczne skały, których bez Twojej macierzyńskiej poręki, bez upadku przebyć nie mogę. Patrz, jak wielokrotnie w mojej podróży świat łudzącymi powabami i strasznymi uciskami mnie powstrzymuje. Ach! najświętsza Matko dobrej Rady, bądź mi morską gwiazdą w tej niebezpiecznej żegludze, bądź mi wierną przewodniczką w pielgrzymstwie, bądź mi mocną podporą w słabości, miastem ucieczki w trwogach i smutkach. Najłaskawsza Matko przybądź mi na ratunek, obróć miłosierne oczy na niebezpieczne kroki moje, a przyrzekam wiernie pójść za Tobą, błędne kroki moje opłakiwać, i odtąd drogą cnoty postępować. Dlatego wołam do Ciebie:

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów zmysłów swoich dobrze strzec, oczy zamykać, aby pochlebnej próżności świata nie widziały, uszy zatykać, aby gorszących mów i ujmy sławy bliźnich nie słyszały, wstrzymuj język, aby nic nieprzystojnego nie wymówił, słowem, zamknij bramę zmysłów, przez którą grzechy do serca wpadają. Poskrom ciało swoje osobliwszym jakim umartwieniem, na przykład odjąwszy mu jedną i drugą potrawę. Wstrzymuj się od zabawy, która cię najwięcej cieszy. Abyś się zaś do krzyża i utrapienia tym łatwiej mógł przyzwyczaić, pamiętaj, że ciało najniebezpieczniejszym twoim jest nieprzyjacielem, który ducha o zgubę przyprawia. Zakończ jak wyżej:

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Odmów Litanię

Dzień 5.                    Przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba. Jestże to prawdą, o najukochańsza Matko, że dusza moja, miłości Twojej nie poznając i opacznie sobie tłumacząc Twoje łaskawe ukrycie, zamiast żeby winną miłość i nabożeństwo pomnażać miała, umniejsza je i osłabia? Lubo mi przez czas jakiś macierzyńską pociechę w zwątlonym życiu okazywałaś, uchylasz mi jej teraz, jako roztropna Matka ukochane dziecię od piersi swoich oddala, aby je do silniejszych pokarmów przyzwyczaić. Ty widząc, że my tylko uciech i słodyczy Twojej macierzyńskiej pociechy szukamy, uchylasz jako nieroztropnym dzieciom piersi macierzyńskich pociech, które nad do oziębłości i zbytecznego zaufania prowadzą, a chcesz nas do mocniejszej ufności i gorętszego nabożeństwa, jako do zdrowszych potraw przyzwyczaić. Ale jak często się to zdarzało, żeśmy Twoich świętych zamysłów nie pojmowali i przez to Ciebie opuszczali, winnej miłości i uszanowania nie oddawali opaczną myślą uwiedzeni, jakobyś z gniewu i niechęci serce i oczy Swoje od nad odwróciła, a Tyś nas przecie natenczas tym bardziej kochała. Nasz przesąd i ostygłość ducha były tego przyczyną. Otóż i ja wyznaję i żałuję za tę moją niewierność. Uznaję teraz szacunek Twojej macierzyńskiej Opatrzności, oświecaj mnie ciągle, abym mój błąd zobaczył, Ciebie wierniej kochał, i zaufańszym sercem Cię słuchał; dlatego wołam do Ciebie:

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów przyjmować i znosić w cierpliwości i z miłością krzyże i utrapienia, ponieważ one posłużą ci ku zbawieniu i Matce Boskiej są przyjemne. Ubolewaj nad żalem i boleścią, które błogosławiona Panna w ciągu życia swojego ponosiła, i postanów miękkie i wesołe życie miarkować, bo ono sprawia utrapienia duszy. Zakończ, jak wyżej:

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Odmów Litanię

Dzień 6.                    Przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba.  O najmożniejsza Królowo! najdobroczynniejsza Matko dobrej Rady, jakichże pochwał, jakiej wdzięczności za to osobliwsze dobrodziejstwo winienem Ci, że dla mojego i wszystkich duch pobożnych dobra dać nam raczyłaś Swój święty Obraz, i chociaż od szczęśliwego Gennazzano oddalony jestem, przecież uznaję w tym cudownym Obrazie wieczyste źródło łask i dobrodziejstw. Powtarzam i ja wszystkie pobożne westchnienia, błogosławieństwa którymi Cię ów szczęśliwy lud w podziwianiu, najgłębszym uszanowaniu i radości przyjmował, gdyś do nich przybyła, ubolewam, że prędzej o tym cudownym przybyciu nie wiedziałem, abym Ci prędzej serce pełne radości i wdzięczności był ofiarował. Wyznaję, że, jeżeli mojego rozumu do uznania tego dobrodziejstwa nie zapalisz, nigdy Cię godnie chwalić i wielbić nie zdołam. Oświeć więc rozum mój, abym wielkość tej łaski poznał, zapal wolę moją, abym Cię godnie kochał i czcił, abym się łaski i miłosierdzia przez Twoje uczczenie stał godnym, o co żebrzę, prosząc:

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Dziękuj nieustannie tej najłaskawszej Matce dobrej Rady, że św. Obraz w Genazzano wsławić raczyła i pozwoliła go także umieścić w tym kościele, w tym pokoju, w którym się modlisz. Przyozdób Jej Obraz, Jej ołtarz na znak wdzięczności, wstrzymaj się w obecności jego od wszystkich spraw, mów i myśli, które by najczystsze Oblicze Jej obrazić mogły, uczcij Jej św. Obraz, ile razy nań spojrzysz, nabożnym pozdrowieniem, ukłonem albo westchnieniem, co jest najmilszą ozdobą. Zakończ nabożeństwo, jak wyżej:

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Odmów Litanię

 

Dzień 7.                    Uczyń przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba. Najświętsza Matko dobrej Rady! Ty jesteś ową łaskawą Matką, która pragnąc ratować nas biednych ludzi, patrząc raczej na wewnętrzną ozdobę cnót, niż na okazałość zewnętrznej czci, tylko osobliwsze cnoty pobożnej służebnicy Twojej Petrucji miałaś na względzie. To było przyczyną, żeś je tak kosztownym darem swoim uposażyła. Nauczyłaś mnie przez to, na czym przygotowanie i ozdoba serca mega zasadzać się winna. Nie masz żadnego upodobania w zewnętrznych okazałościach i kosztownych ofiarach, które do Twoich ołtarzy niesiemy, jeżeli na wewnętrznym uczczeniu i nabożeństwie zbywa. Uznaję więc, że zewnętrzna pociecha w uczczeniu Twojego św. Obrazu niedostateczną była, ponieważ bardziej cuda, niż Twoje cnoty poważałem.

Najłaskawsza Matko dobrej Rady! oświeć mój rozum łaską Swoją, abym bardziej Twoje niezrównane doskonałości, niż jasność cudów w Twoim błogosławionych obrazie rozważył. Ja dotychczas zewnętrzne rzeczy czciłem, natchnij serce moje, żeby się starało o wewnętrzne cnoty, dlatego wołam do Ciebie:

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów czcić Matkę dobrej Rady najgłębszą pokorą serca swojego, obiecuj Jej, że równie czcić będziesz Jej najukochańszego Syna przez częste ćwiczenie się w wierze, nadziei i miłości. Uczyń postanowienie pogardzać wszelką próżnością świata tego z miłości ku najpokorniejszej Matce Boskiej.

Wzywaj Jej pomocy często przez tek krótki afekt: O Matko dobrej Rady, przybądź mi nędznemu na pomoc, ponieważ pełny jestem próżności, a brak mi cnót wewnętrznych, Tyś zaś pełna Bożej łaski. Zakończ nabożeństwo jak wyżej:

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

Dzień 8.                    Przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba.

O przecudna Matko dobrej Rady! Widzisz, że już z daleko większą ufnością poważam się przybliżyć do tronu Twego, bo widzę żeś nieustannie łaskawą, dobroczynną i cudowną nie tylko w Swoim św. Obrazie w Genazzano, ale też w innych niezliczonych wizerunkach Twoich, które czcimy.

Zaraz przy pierwszym wstępie cudownego obrazu zaczęłaś łaskami i dobrodziejstwami obsypywać, po 369 lat jeszcze nie przestajesz udzielać ich Swoim czcicielom i nie wątpię, że Twoich wiernych sług póty hojnie i miłościwie obdarzać będziesz, póki w swoich potrzebach do Ciebie uciekać się będą i mocne zaufanie w Tobie pokładać.

Gdy tedy najlitościwsza Matko znasz moje wszystkie dolegliwości i potrzebną mi pomoc, która ku czci Syna Twojego, ku pomnożeniu chwały Twojej i mojemu zbawieniu służyć może, abym Cię prawdziwie kochał i pomnażał chwałę Twoją: dlatego wołam do Ciebie, prosząc, abyś mi była łaskawą i dobroczynną Matką. Do Ciebie wzdycham:

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów mieć w swoim sercu zawsze mocną wiarę i nadzieję, bo Ta Rodzicielka Boga jest podskarbinią i dawczynią łask Boskich. Miej mocną nadzieję, że ci w potrzebach twoich dobroczynną poda rękę; wzbudzaj synowską miłość w sobie, ażebyś coraz bardziej chwałę rozszerzał w Jej cudach i dobrodziejstwach. Postanów, że we wszelkich dolegliwościach i potrzebach twoich po najukochańszym Jej Synu, do Niej uciekać się będziesz o pomoc. Proś Jej gorąco, aby ci dobrymi swoimi radami i miłosierdziem każdego czasu, a osobliwie w godzinę śmierci przybyła na ratunek. Zakończ nabożeństwo jak wyżej:

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Odmów Litanię

Dzień 9.                    Przygotowanie jak dnia pierwszego.

Prośba. Gorącym, nabożnym i miłością pałającym sercem, z najgłębszym uszanowaniem i upokorzeniem czczę, wielbię i wysławiam Cię, Pani raju, bramo łask, Matko dobrej Rady! którymi tytułami Twój św. Obraz, jakoby trojaką koroną chwały, uwieńczony jaśnieje. O! jak szczęśliwi jesteśmy wszyscy przez Ciebie, Twoimi dziećmi będąc, które Cię wiernie kochają i czczą nabożnie. My wszyscy za Twoją macierzyńską łaską i świętą Radą będziemy dziedzicami królestwa niebieskiego. Nic mi, więcej już nie zostaje, tylko, ażebyś mnie o święta Matko za prawdziwe dziecię przyjęła, abym Cię po synowsku kochał, Twojej macierzyńskiej miłości i Opatrzności się oddawał, mocne zaufanie i jedyną nadzieję w Twojej dobroczynności pokładał. To mocno postanowiłem u siebie i przez Twoją przemożną porękę, której nieustannie żebrzę, racz utwierdzić ten mój zamysł.

Święta Maryjo! Matko Boskiej Rady, mówię teraz troje Pozdrowień, i ofiaruję je na cześć Twojego najczystszego Serca Synowi Bożemu, stanowię mocno, nigdy Go już więcej nie obrażać. Proszę Cię teraz o dobrą radę do spełnienia woli Boskiej i Twojej. Składam całe serce moje w Twoje macierzyńskie ręce, proszę Cię o łaskę (tu wyjaw czego żądasz), jeżeli się to Bogu mojemu podoba i może posłużyć ku chwale Twojej a zbawieniu mojemu. Miałoby to zaś być przeciwne woli Boskiej i szkodliwe duszy mojej, tedy poddaję się zupełnie woli Boskiej i polecam się Twojej macierzyńskiej Opatrzności. Amen.

Tu zmów nabożnie troje Pozdrowień, następnie:

Módl się za nami o Matko dobrej Rady! Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

Postanowienie ćwiczenia się w cnotach.

Postanów, że ilekroć namiętność do grzechu pobudzać cię będzie, tylekroć oczy i serce na ten obraz Matki dobrej Rady podniesiesz, i nie tylko o dobrą radę, ale też o łaskę i pomoc prosić będziesz. Ilekroć szatan zwyczajną obłudą do złego i upadku pobudzać cię będzie, wtenczas uroczyście oświadczaj się, że nigdy na jego pokusy nie przystaniesz, i nikogo, tylko Tej Matki, pełnej łaski, jedynie słuchać będziesz. Podnoś twój umysł i serce często przez mocną nadzieję do królestwa niebieskiego. Wzdychaj często do tego niebieskiego raju. Proś tej przemożnej Pani raju o dobrą radę i porękę Jej macierzyńskiej miłości i na Niej zasadzaj ufność swoją, a przy Jej pomocy zapewne go dostąpisz. Maryja więc odtąd niech ci zawsze będzie twoją radą i pomocą.

Potem na zakończenie tego dziewięciodniowego nabożeństwa zmów Hymn:

Ciebie Boże! chwalimy itd. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi świętemu, jak było na początku i teraz i zawsze, itd.,

i proś dziewięciu Chórów Anielskich, ażeby najwyższemu Bogu i najświętszej Rodzicielce Jego, za odebrane dobrodziejstwa dziękowały i o nowe łaski upraszały dla ciebie.

O! Maryjo! Matko dobrej Rady, pobłogosław mi z Synem Swoim Boskim: W Imię Ojca i Syna i Ducha świętego. Amen.

Odmów Litanię

Modlitwa 1

Wszechmogący i wieczny Boże! któryś sługom Swoim chwałę Trójcy Przenajświętszej w wyznaniu prawdziwej wiary uznać pozwolił, i w mocy Majestatu jedność Jej uczcić, prosimy Cię, użycz nam, ażebyśmy przez stałość tej wiary we wszelkich przeciwnościach obrony doznawali. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha św. na wieki wieków. Amen.

Modlitwa 2

Ojcze niebieski, któryś błogosławioną Maryję Pannę za Córkę sobie obrał! Jednorodzony Synu Boski, któryś Ją za Matkę swoją wybrał! Duchu święty, któryś Ją za najczystszą Oblubienicę obrał! Trójco Przenajświętsza! Któraś Maryję, jako Królową nieba i ziemi w niebie ukoronowała i Matką dobrej Rady Twoich łask Boskich szafarką uczyniła, ofiaruję Ci to małe moje nabożeństwo, które na cześć i chwałę tej Rodzicielki Boga, Matki dobrej Rady, grzesznymi ustami i sercem odprawiłem. Proszę Cię, Boże mój, abyś mnie przez przemożną przyczynę tej błogosławionej Panny wysłuchał, we wszelkich moich potrzebach przez miłosierdzie Twoje ratował i od wszelkiego złego, tak doczesnego jako i wiecznego, wybawił. Amen.

Módl się za nami o Matko dobrej Rady!

Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.

 Modlitwa 3

Bądź pozdrowiona N. Maryjo Panno i prawdziwa Matko Boga, bądź nieskończenie uwielbiona! Tyś najkosztowniejszą całego okręgu ziemi perłą, Tyś nigdy niezagasłym światłem, Tyś koroną Panieństwa i berłem prawdziwej wiary, Tyś nienaruszonym Kościołem świątobliwości, nieograniczonym w sobie zawierającym Boga. O Matko, o Panno! Tyś błogosławiona między niewiastami: Syn Twój, który błogosławiony przyszedł w Imieniu Pańskim, prawdziwy Dawca rady do wszystkiego dobrego, który jako Anioł dobrej rady w zgromadzeniu sprawiedliwych zasiada na niebie, ten Syn Twój dał ci wszelką doskonałość daru do udzielania dobrej rady wszystkim ludziom. Proszę Cię, wyjednaj nam nieumiejętnym łaskę dobrej rady, abyśmy więcej nie wpadali w grzechy, ale raczej, abyśmy za natchnieniem Ducha św. idąc, i sami ćwiczyli się w cnocie i bliźniego do niej zachęcali. Amen.

Modlitwa

Panie, któryś Rodzicielkę umiłowanego Syna Twojego za Matkę nam dał, a piękny Wizerunek cudownym objawieniem uświetnić raczył, spraw, prosimy, abyśmy do Jej rad wiernie się stosując, według Serca Twojego do Niebiańskiej Ojczyzny szczęśliwie dostać się mogli. Niech nas wspomaga, prosimy Cię, Panie, czcigodna przyczyna Panny Maryi, Matki Dobrej Rady, aby tym, których ciągłymi obsypuje dobrodziejstwami, co by czynić mają, bezustannie rozpoznawać dała i do wykonania tego, co poznają, sił udzielić raczyła. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

do druku Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady (17-25.IV)

 

 

 

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.