2II Matki Bożej Gromnicznej

2II Matki Bożej Gromnicznej

2II Matki Bożej Gromnicznej

MODLITWA w dzień Oczyszczenia Najśw. Maryi Panny czyli Gromnicznej

O, z jaką żeś radością niegdyś w dniu, którego pamiątkę dzisiaj obchodzimy, szła do kościoła, o Najświętsza Maryjo Panno, Matko Zbawiciela naszego, gdyś niosła na rękach Swoich na ofiarę Ojcu Niebieskiemu Tego, który był Synem Najwyższego, którego poczęcie i narodzenie zwiastował Ci Anioł i którego jako człowieka rzeczywiście za sprawą Ducha św. poczęłaś i porodziłaś.

Z jakąż wdzięcznością, z jakimiż uczuciami składała dusza Twoja ofiarę, którąś podług przepisu prawa przyniosła. O, gdybyśmy i my zawsze godną ofiarę dziękczynienia i uszanowania mogli składać Bogu, tak wtedy, gdy tu do Jego świątyni przychodzimy na oddanie Mu czci publicznej, jak i gdy w zakątkach domów naszych przesyłamy przed tron Jego nasze modlitwy! O jakże się cieszyła dusza Twoja, jak mocną wiarą przejętą została, gdy sprawiedliwy staruszek Symeon uznawszy w dziecięciu Zbawiciela, wziął je na ręce swoje i wielbiąc Boga, dzięki Mu składał za bliskie wybawienie Izraela! Wtedy na nowo radował się duch Twój w Bogu Zbawicielu Twoim. Lecz, o Najśw. Matko Pana mojego, jakże się prędko ta radość w smutek zmieniła, gdy Ci Symeon duchem proroczym oznajmił przyszłe losy Boskiego dziecięcia, które boleścią duszę Twoją jak mieczem przeszyć miały ! Mimo to przecież zostałaś stałą i niewzruszoną w ufności Boga. Ach, gdybym i ja w dni pomyślności i smutku, w dni szczęścia

i nieszczęścia stałą w Bogu ufność pokładał, Boga tylko trzymał się, nie unosił się w szczęściu, ufny zaś w pomoc i opiekę Jego, nie zszedł z drogi cnoty, lecz dotrwał w Jego służbie! O najświętsza Matko Zbawiciela naszego, wyjednaj że mi przez Twoją przyczynę tę łaskę u Boga! Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Modlitwa Kościoła św.

Wszechmogący wieczny Boże! spraw to łaską Swoją, błagamy Cię w upokorzeniu, abyśmy tak niewinnymi stawać tu mogli w Twoim obliczu, jak Twój Syn jednorodzony w ludzkim śmiertelnym ciele był Ci stawiony niegdyś w kościele Jerozolimskim. Przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

 

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.