13.11 Św.Stanisława Kostki

13.11 Św.Stanisława Kostki

13.11 Św.Stanisława Kostki

Św. Stanisław Kostka ur. 28 października 1550 w Rostkowie, zm.✚ 15 sierpnia 1568 w Rzymie

⚜️⚜️⚜️

Urodził się w 1550 r. w Rostkowie w Polsce z bogatego rodu Kostków, i od młodości okazywał wielkie zamiłowanie do modlitwy. Gdy karcił go brat starszy Paweł, iż traci dużo czasu na modlitwy, mawiał: — „Bóg stworzył mnie dla rzeczy wiecznych, dla nich więc żyć muszę“. — Każdego dnia odwiedzał Jezusa w Przenajśw. Sakramencie i prosił go o światło i pomoc w naukach. O co pro­sił to otrzymał. Z początku tępy w naukach, stał się wkrótce jednym z pierwszych. — Co tygodnia przystępował godnie do spowiedzi i Komunii św., a to umacniało go tak w życiu anielskim na ziemi, że grzechu śmiertelnego nigdy nie popełnił. — Wielkim czcicielem był N. P. Maryi, i nazywał ją zawsze „Matką swoją“. Do niej uciekał się zawsze w potrzebach, przed nią wypłakał się i wyżalił na swe smutki i cierpienia. — Wysłany na naukę do Wiednia zachorował ciężko, a bezbożny brat i gospodarz protestant nie chcieli mu przywołać księdza. Modlił się więc gorąco do N. P. Maryi błagając, aby nie umarł bez Wiatyku. Wówczas Bóg posilił go cudownie Komunią św. posyłając mu ją przez aniołów. Wkrótce potem ukazała mu się N. P. Maryja, zwiastowała mu uzdrowienie i rozkaz wstąpienia do zakonu 00. Jezuitów. Otrzymawszy od ojca pozwolenie, pojechał do Rzymu i wstąpił do Jezuitów. Teraz dopiero czuł się szczęśliwym. —

Tęsknił za niebem i błagał N. P. Maryję, aby jak najprędzej wzięła go do swojej chwały. Prośba jego została wysłuchaną. Po 10-miesięcznym pobycie w zakonie zachorował z początkiem sierpnia. Pocieszano go, że to choroba lekka, ze wkrótce przeminie. Stanisław przepowiedział jednak swemu otoczeniu, że to jego choroba ostatnia, i uroczystość Wniebowzięcia N. P. Maryi będzie obchodził z nią razem w niebie. Spełniła się przepowiednia. Dnia 14 sierpnia przyjął św. Wiatyk, a dnia 15 sierpnia 1568 r. skonał o świcie całując serdecznie obrazek z wizerunkiem N. P. Maryi. — Pochowano go na Kwirynale w kościele św. Jędrzeja, gdzie nawiedzają, go pielgrzymi polscy. Obok kościoła zachowano cele, w której św. Stanisław żył i umarł. Wspaniały posąg z białego marmuru, a habit z czarnego przypomina żywo rysy św. młodzieniaszka. W ręce prawej jego prawdziwy różaniec, w lewej obraz N. P. Maryi.

Aniele czystości, św. Stanisławie, błagam Cię pokornie, racz mi wyjednać moc przeciw pokusom nieczystości i natchnąć mię ciągłą czujnością w strzeżeniu niewinności duszy i ciała. Wyproś mi ogień miłości Bożej, iżby wypalił we mnie przywiązanie ziemskie i zapalił mię niebieska miłością. Amen.

LITANIAE  de Sancto Stanislao Kostka.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Christe audi nos, Christe exaudi nos.
Pater de coelis Deus, Miserere nobis.
Fili Redemptor mundi Deus, Miserere nobis.
Spiritus Sancte Deus, Miserere nobis.
Sancta Trinitas unus Deus, Miserere nobis.
Sancta Maria, ora pro nobis.
Sancta Dei Genitrix,
Sancta Virgo virginum,
Sancte Stanislae egregie Christi imitator,
S. Stanislae in tua conceptione a Deo praeelecte,
S, Stanislae dilecte fili Mariae Virginis,
S. Stanislae a Maria Virgine ad societatem Jesu vocate,
S. Stanislae vocationi et gratiae divinae fidelis,
S. Stanislae digne fili S. Ignatii,
S. Stanislae Societatis Jesu decus,
S. Stanislae patrone et exemplar novitiorum,
S. Stanislae contemptor mundi et ejus pompae,
S. Stanislae zeloze mortificator sui corporis,
S. Stanislae Angelica castitate praeeminens,
S. Stanislae victor omnis tentationis,
S. Stanislae exacte cultor regulae sui ordinis,
S. Stanislae enixe cultor SS. Sacramenti,
S. Stanislae aerarium divinae gratiae,
S. Stanislae speculum humilitatis et patientiae,
S. Stanislae exemplar simplicitatis, innocentiae et pietatis,
S. Stanislae zelator evangelicae paupertatis,
S. Stanislae supra aetatem prudens,
S. Stanislae fraterna charitate insignis,
S. Stanislae sui contemptor admirabilis,
S. Stanislae Sacrificium divini amoris,
S. Stanislae exemplar christianae juventutis,
S. Stanislae Infantis Jesu visitatione dignate,
S. Stanislae Angele castitatis,
S. Stanislae Angelica manu coelesti pane refecte,
S. Stanislae propter zelum et merita nomine Apostoli decorate,
S. Stanislae desiderio et fide martyr vere,
S. Stanislae incessabili pietate Confessor,
S. Stanislae coetui sanctarum virginum in coelis aggregate,
S. Stanislae vita brevis sed virtutibus excellens,
S. Stanislae refugium et salus tuae tutelae commissorum,
S. Stanislae miraculis clare,
S. Stanislae beate coelestis Jerusalem civis,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Parce nobis Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Exaudi nos Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis.
Christe audi nos, Christe exaudi nos.
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

V. Amavit eum Dominus et ornavit eum,
R. Stolam gloriae induit eum.

Deus, qui inter caetera sapientiae tuae miracula, etiam in tenera aetate maturae sanctitatis gratiam contulisti, da quaesumus: ut beati Stanislai exemplo tempus instanter operando rediraentes, in aeternam ingredi requiem festinemus. Per Dominom nostrum etc.

LITANIA DO ŚW. STANISŁAWA

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za nami.
Św. Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający,
Św. Stan. gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu Ołtarza,
Św. Stan. ukochany Synu Najśw. Panny Maryi,
Św. Stan. pobożny sługo św. Barbary,
Św. Stan. łaskawy obrońco konających,
Św. Stan. wybrana ozdobo Tow. Jez.,
Św. Stan. mężny siebie samego zwycięzco,
Św. Stan. dzielny pogromco duchów piekielnych,
Św. Stan. wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,
Św. Stan. niewzruszona wśród prześladowania opoko,
Św. Stan. jaśniejące zwierciadło nabożeństwa,
Św. Stan. doskonały wzorze posłuszeństwa,
Św. Stan. mistrzu skromności i świątobliwości,
Św. Stan. piękny kwiecie czystości,
Św. Stan. gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego,
Św. Stan. zwycięzco własnych zmysłów,
Św. Stan. któryś świętej ze chrztu niewinności aż do śmierci dochował,
Św. Stan. którego Aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym nakarmili,
Św. Stan. któremu Maryja Dzieciątko Jezus na ręku złożyła,
Św. Stan. któryś nieprzyjaciela dusznego znakiem krzyża świętego odpędził,
Abyśmy cnoty Twoje naśladowali, up nam u Boga, Uproś nam u Boga.
Abyśmy bez sakramentów śś. z tego świata nie schodzili,
Abyśmy natchnieniom Boskim powolnymi byli,
Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężali,
Abyśmy zawsze bogobojnie żyli,
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo

Nie jestem stworzony do rze­czy doczesnych, ale dla wiecznych, dla tych tylko żyć chcę.

Módlmy się.

Boże, któryś między innymi mądrości Twojej cudami w młodziuchnym nawet wieku dojrzałej już świątobliwości łaskę okazać raczył, daj nam prosimy Cię, abyśmy za przykładem św. Stanisława usilną pracą około zbawienia czas okupując, do wiecznego odpocznienia wnijść zasłużyli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

O angelice puritatis exemplar, Sancte Stanislae Kostka! qui aegrotans ope divae Barbarae sacra synaxi per angelorum inanus mirabiliter refectus es, intercede pro me apud Deum, ut ego quoque sine sanctissimi Sacramenti digna sumptione ex hac vita non decedam. Defende me contra omnes diabolicos insultus, ut ab his in morte liber, secure ad coelestem patriam perveniam. Instilla mihi filialem erga immaculatam Virginem, quam matrem tuam vocare solebas, amoris affectum et puritatis amorem, ut quidquid ei adversatur horream. Impetra denique, ut potius moriar, quam animam meam lethali aliquo peccato contaminem. Amen.

⚜️⚜️⚜️

Beatissime Stanislae Kostka! quem utero gerens pia mater in pectore descriptum sibi habere videbatur splendens in radiis Jesu nomen, qui Viennae Deiparae ac S. Barbarae sodalis parvulus maximo studio nitebaris, ut Deo quam maxime placeres, visus aliquando inter orandum etiam corpore a terra sublimis, in quem aegrum daemon praegrandis molossi specie insiliens, a Te signo crucis rejectus ac victus est; postea praesente sancta tua Barbara Tibi Panem angelorum duo angeli porrexere, demum et Maria Mater amabilis Deum Jesum, parvulum infinite amabilem in castissimo tuo lectulo collocavit. ac una Tibi sanitatem et Societatis Jesu ineundae consilium dedit, ad quam Romae a Beatissimo Francisco Borgia admissus, cum aliquando a calore ignis in corde absconditi aestuares, interroganti Te causam magistro in haec verba respondisti: uror, uror totus ab igne divini amoris; qui inter sancta cum sociis colloquia certamen iniisti, quis Mariam titulis magis magnificis et teneris honoraret, cui ad Deum, ad Matrem Mariam filiali et angelico ore oranti, ipsum etiam cum ore orans cor temperandis frigida aqua intus ignibus aestuabat, qui moriens morientis Jesu ac Mariae iconem complexus inter sancta oscula et duo illa nomina tenerrimosque altissimi amoris actus, aeternitati sanctae insertus es, nocte assumptae Virginis Dei Matris et persaepe conspectus in gloria cum eadem Dei Matre, ac alias tuis clientibus a morbo, carne, bello, varia animi aegritudine tentatis auxiliator praesentissimus adfuisti, adesto et mihi, et communire digneris ultimum agonis mei lectulum tot illis tui lecti auxiliis. Adesto mihi cum Jesu, Maria, Barbara morientium advocata ac sanctis angelis. Impossibile est me damnari sub tot auxiliis. Age ergo, ut in tuo et illorum sinu spiritum ponam felix. Amen.

Modlitwa do św. Stanisława Kostki

Już minął wiek, a my w niewoli,
Kajdany dźwięczą, świszczy knut,
I własna nędza tak nas boli.
Już minął wiek, a my w niewoli,
W niewoli jęczy polski lud.

Ty ratuj nas, Patronie święty,
Ty polskiej ziemi prawy syn,
W świątobliwości nieugięty.
O, ratuj nas, Patronie święty,

I wyproś nam zmazanie win.
O, wyproś nam szlachetność duszy,
O, wyproś nam stalowy hart,
Niechaj modlitwa Boga wzruszy,

Może kajdany grzechu skruszy,
Jeżeli naród tego wart.
Wstaw się za nami do tej Pani,
Którąś nazywał Matką swą,

Bo myśmy grzeszni i skowani.
Do Częstochowskiej wstaw się Pani,
Którą Królową Polski zwą.
A może wnet na prośby Twoje

Lepszy się nasz zgotuje los,
Za nasze łzy i krew i znoje
I za gorące modły Twoje
Bóg swój odwróci cios.

 

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.