2.VIII Matki Boskiej Anielskiej

2.VIII Matki Boskiej Anielskiej

2.VIII Matki Boskiej Anielskiej

Modlitwy na święto Matki Boskiej Anielskiej.

Polecenie się Panu Jezusowi przez przyczynę Pani Anielskiej.

Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, który błogosławioną Maryję Dziewicę za Matkę sobie obrałeś i przez nieskończone zasługi i nieprzebrane miłosierdzie swoje raczyłeś Ją wielkimi łaskami ubogacić i ponad wszystkie chóry anielskie wywyższyć, uciekamy się pokornie do nieskończonej litości Twojej, abyś nam przez przyczynę Pani i Królowej Anielskiej, w ten radosny dzień Jej święta, pozwolił dostąpić odpuszczenia grzechów, iżbyśmy przez szczerą pokutę oczy-szczeni, odzyskać mogli łaskę Twoją, którąśmy przez złe życie nasze utracili. Amen.

Modlitwa do Maryi Dziewicy. (św. Franciszka)

Święta Boża Rodzicielko, słodka i najwdzięczniejsza, proś za nami Króla, który na tronie krzyża panuje, Syna Twego najsłodszego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby przez swoją najświętszej łaskawości ofiarę wcielenia i śmierci swojej, przebaczył nam grzechy nasze. Amen.

Święta Dziewico Maryjo, nie masz Tobie równej między niewiastami. Córko i służebnico Króla najwyższego, Ojca niebieskiego; Najświętsza Matko Jezusa Chrystusa, Pana naszego; Oblubienico Ducha świętego; błagaj za nami, wespół ze św. Michałem Archaniołem, ze wszystkimi mocami niebieskie- mi i świętymi wybrańcami Syna Twego najmilszego, Pana i Mistrza naszego.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Modlitwy o uproszenie odpustu zupełnego.
Modlitwa do Najświętszej Pani Anielskiej.

Najlitościwsza i najhojniejsza łask Bożych Szafarko, Najświętsza Maryjo Panno, która jak nieprzebranego w dobroci Zbawiciela naszego jesteś Matką, tak i sama w łaskawości i życzliwości swej ku ludziom jesteś nieprzebrana. Dziękuję Ci pokornie za wszystkie Twojej macierzyńskiej miłości ku nam dowody, a osobliwie za ten, żeś nam porodziła Zbawiciela świata, że błagasz Go za nas i wypraszasz dla nas łaski Jego; jak też i dziś na prośbę ukochanego sługi Twego Franciszka Serafickiego, przedstawiając Synowi swojemu tę prośbę jego, wyjednałaś odpust zupełny, o który on błagał. Przez tę Twoją dla niego oraz i dla nas wszystkich łaskawość, przez jego ku ukrzyżowanemu Jezusowi, a Twemu najmilszemu Synowi i ku Tobie, o Matko, miłość, proszę Cię pokornie, racz przebłagać Boga za grzechy moje, wyjednaj mi ich odpuszczenie i otrzymanie łaski Boskiej, która jest źródłem wszelkiego doczesnego i wiecznego szczęścia.

Pragnę Cię wielbić, o najświętsza Maryjo Panno ze wszystkimi Aniołami i ludźmi, nie tylko w tej tu świątyni, ale i w ulubionym Twym mieście Asyżu i we wszystkich całego świata kościołach, Bogu Najwyższemu i Tobie, Matko najłaskawsza — wystawionych. Oddaję Ci się, o Królowo najświętsza, z duszą i ciałem. Racz mnie zachować w Twojej macierzyńskiej opiece; uproś mi skruchę serdeczną, odpuszczenie grzechów teraz i w godzinę śmierci mojej. Spraw to, abym Boga, Stwórcę mojego, Dawcę wszelkiego dobra i łaski, oraz Ciebie, jako pierwszą i jedyną po Bogu ucieczkę, tu w życiu i w przyszłości mógł (a) chwalić i uwielbiać po wszystkie wieki. Amen.

Antyfona.

Dzisiaj temu domowi stało się zbawienie dla tego, że i on jest synem Abrahamowym, bo przyszedł Syn człowieczy szukać i zbawiać, co było zginęło.
Boże, wejrzyj z świątyni Twojej na tę ziemię,
A wybaw od niewoli grzechu ludzkie plemię.

Módl się za nami, Maryjo Panno Anielska,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Panie wysłuchaj modlitwy moje,
A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się.

Boże miłosierdzia i Ojcze litości, który nie dość mając na tym, że upadłemu rodzajowi ludzkiemu, na podźwignienie z niewoli grzechu, Syna swego na ziemię posłać raczyłeś, lecz jeszcze przez najświętszą Matkę Jego Maryję i przez wybrane sługi Twoje, nowy, z nieprzebranego miłosierdzia swego, dowód łaski swojej nam okazujesz. Oto pozwalasz nam dostąpić odpustu zupełnego przez przyczynę najświętszej Dziewicy i serafickiego sługi Twego Franciszka. Prosimy Cię więc pokornie, spraw nam to miłościwie, abyśmy łaską Twoją pobudzeni i wsparci, tak życia naszego sprawy wykonywali, iżbyśmy nie tylko wiecznej, ale i doczesnej kary uniknęli, a na wiekuistą szczęśliwość zasłużyć mogli, przez tegoż Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje, Bóg na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do Pana Jezusa.

Bądź na wieki pochwalony od wszystkiego stworzenia, najukochańszy ukrzyżowany Panie mój, Jezu Chryste, który przez najłaskawsze wcielenie i najboleśniejszą, gorzką mękę i śmierć Twoją niewdzięcznemu światu okazałeś, że nie chcesz zguby i śmierci, ale nawrócenia i życia pragniesz wszystkich grzeszników. Skoro bowiem tylko nędzny grzesznik do Ciebie, Ojcze miłosierdzia, ze skruchą, z żalem i miłością się nawraca i Twych nieocenionych Sakramentów używa, Ty zaraz mu ojcowskie swe serce otwierasz i winę łaskawie odpuszczasz. Lecz, o najsprawiedliwszy Jezu, ponieważ ja, niegodne dziecko Twoje i nieużyteczny (a) sługa, sprawiedliwie obawiam się za grzechy już odpuszczone ciężkiej kary doczesnej, pragnę korzystać ze skarbu łaski, jaki troskliwa matka nasza, Kościół święty katolicki, w dniu dzisiejszym nam otwiera i proszę Cię gorąco, o najmiłościwszy Jezu, abyś przez najobfitsze czyny najświętszego życia, męki i śmierci Twojej, przez zasługi najbłogosławieńszej Matki Twojej i wszystkich świętych Twoich — wszystkie zasłużone kary najłaskawiej dziś mi odpuścić raczył. Chcę i mocno stanowię, za pomocą łaski Twojej, wszystkich grzechów, zwłaszcza ciężkich, najpilniej się wystrzegać i od Ciebie nigdy się nie oddalać. Proszę Cię też, najlitościwszy Jezu, racz Twój święty Kościół katolicki bronić i rozszerzać, jego zwierzchników utrzymywać i oświecać; wszystkich błądzących do niego nawrócić, wszystkie gorszące i kłamliwe i nauki wykorzenić. Racz wszystkim panom chrześcijańskim trwały pokój i jedność darować, a nam, którzy chrześcijańskie imię na sobie nosimy,  w Twojej łasce daj podobające się Tobie życie prowadzić. Dlatego sercem i usty czczę Twe najświętsze Rany, o Boski Zbawicielu i przez zasługi ran Twoich o łaski do dnia dzisiejszego przywiązane najpokorniej proszę. Amen.

Modlitwa o wstawiennictwo do Matki Boskiej Anielskiej.

O najchwalebniejsza Maryjo Panno i czci najgodniejsza Królowo wszystkich Aniołów, zwracam dziś mój umysł i oczy ku Tobie, a jako św. Ojciec Franciszek, wypraszając u Chrystusa odpust dzisiejszy, Ciebie za pośredniczkę wzywał, tak i ja Twego pośrednictwa wzywając, proszę, racz mi dziś ten odpust u Syna Twego uprosić. Powtórz te słowa, któreś do Syna mówiła, gdyś ten najkosztowniejszy skarb łaski ludziom wyjednywała i zjednaj mi dzisiejszy odpust zupełny. Okaż Mu tę samą macierzyńską miłość, którąś natenczas okazując, Serce Jego zniewoliła i racz to Serce Boże łaskawie ku mnie i skłonić i odpust dzisiejszy u Niego wyjednać. Pokaz Mu wszystkie usługi, któreś Mu na ziemi czyniła, wszystkie boleści Serca, któreś z Nim ponosiła, i    a przez moc tych zasług uproś mi dziś doskonałe odpuszczenie grzechów i zupełne darowanie wszelkiej zatrzymanej, pozostałej kary doczesnej. Amen.

 

Dla dostąpienia odpustu trzeba zmówić 6 Ojcze nasz, 6 Zdrowaś Maryja… i 6 Chwała Ojcu… za potrzeby Kościoła katolickiego i Ojca świętego.

Modlitwa polecająca Pani Anielskiej dusze zmarłych.

Nieskończone są potrzeby duszy mojej, lecz ufam, że Ty, Pani najłaskawsza, co do zbawienia mego jest najkonieczniejsze raczysz mi najmiłościwiej wyjednać u Syna swojego. Ośmielam się więc, zanieść do Ciebie prośbę za tymi, co nic już sobie uprosić nie mogą, co w więzieniu czyśćcowym z utęsknieniem ratunku wyglądają. Pełna ufności w dobroć Twoją, proszę Cię pokornie, Królowo Anielska, wejrzyj na nich łaskawie, ulżyj im w mękach i wyrwij z toni ognistej czyśćca, aby co rychlej w wieczystym pokoju miłosierdzie Twoje wychwalali. Wy zaś, o święte dusze, gdy za wielowładną przyczyną Matki Boga naszego do ojczyzny się wiecznej dostaniecie, pamiętajcie o nas na tym padole płaczu zostających, abyśmy pod opieką Pani Anielskiej w bojaźni Bożej tak żyli, abyśmy Ją wraz z wami w niebie wychwalali na wieki. Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Anielskiej zalecona przez Stolicę Apostolską i uposażona w   odpusty.

Dostojna Królowo Nieba, wszechwładna Pani Aniołów, Ty, któraś otrzymała od wieków moc i posłannictwo zdeptania głowy smoka piekielnego, ześlij Twoje hufce święte, ażeby pod Twoją wodzą i mocą Twoją zwalczyły szatanów i wtrąciły ich nazad do piekieł. Amen.

Modlitwa do Maryi Panny.

Najczystsza i najdroższa Dziewico Maryjo, Matko Boża, ucieczko grzeszników i ukochana Matko moja, przez najsłodsze Imię Twojego Jezusa, otrzymaj mi żywą wiarę, niezachwianą nadzieję, miłość gorącą, serdeczny żal za grzechy i nieskalaną czystość ciała i duszy. Amen.

(400 dni odpustu. Pius XII)

Modlitwa do Najświętszej Panny przez Piusa IX zalecona.

Bądź pozdrowiona najchwalebniejsza Królowo pokoju, Najświętsza Matko Boża; przez najsłodsze Serce Jezusa, Księcia pokoju, spraw, niech ustanie gniew Jego i niech On w spokoju panuje nad nami. Wspomnij, o najłaskawsza Maryjo Panno, iż nigdy nie słyszano, aby ten, co Ciebie o pomoc prosi, został opuszczony. Tą ożywiony (a) ufnością przychodzę do Ciebie. Nie racz Matko Słowa, słowami moimi gardzić, lecz miłosiernie je usłysz i wysłuchaj, o łaskawa, o litościwa, o słodka Maryjo Panno. Amen.  (300 dni odpustu Pius IX).

Modlitwa do Maryi aby nam Matką być nie przestała.

O Maryjo, Matko najukochańsza, czymże to się dzieje, że mając Matkę tak świętą, ja tak przewrotny(ą) jestem; że mając Matkę gorejącą Bożą miłością, ja nędzny(a) w stworzeniu się kocham, że mając Matkę tak w cnoty bogatą, nic w sobie nie mam dobrego.

O Maryjo, Matko najukochańsza, ach! jam niegodny (a) nazywać się synem (córką) Twoim (ją), złe bowiem skłonności moje odejmują mi tytuł ten święty. Przyjmij mnie choćby za sługę (służebnicę) sobie, choćby za ostatniego (ostatnią) postaw mnie w rzędzie wiernych sług Swoich, a jednak nie chciej mi wzbraniać nazywać Cię Matką. Imię Matki pociesza mię, rozczula, przypomina obowiązek kochania Ciebie, imię Matki wzbudza we mnie rzewną ufność ku Tobie. Kiedy mię przerażają grzechy moje i trwoży wspomnienie o Boskiej sprawiedliwości, myśl więc, że Ty mi dana jesteś za Matkę, otuchy dodaje duszy znękanej. O pozwól niech wołam do Ciebie Matko, Matko najukochańsza, niech tak Cię nazywam, a Ty nie przestań być mi Matką, ani w życiu, ani przy śmierci, ani za grobem. Po Bogu na tym padole Ty będziesz moją jedyną ucieczką, nadzieją, miłością, a przeto pełny(ą) jestem ufania, że w chwili ostatniej, gdy dusza oswobodzi się z ciała, umrę, ducha mego w ręce i mówiąc Matko! Ja Cię kocham o Matko, ale mało to dla mnie, chciał(a)bym mieć serce zdolne nagrodzić Tobie oziębłość tych wszystkich, którzy Cię nie kochają; chciał(a)bym posiadać bogactwa niezmierne, aby je użyć na pomnożenie czci Twojej, chciał(a)bym być panem (panią) licznych poddanych, aby ich oddać na służbę Twoją. Dla Ciebie, dla miłości Twojej oddał (a) bym życie, jeżeliby tego była potrzeba, a więc Cię kocham, o Matko! A jednak mocno się lękam, czyli prawdziwą jest miłość moja, bo gdybym prawdziwie Cię kochał (a), stał (a) bym się we wszystkim do Ciebie podobny (ą), tymczasem jakże mi daleko, ach! jak bardzo daleko do podobieństwa z Tobą, o Matko. Ty jesteś tak świętą, tak pokorną, tak czystą, ja zaś tak skalany (ą), dumny(ą), grzeszny (ą), ach! nie jestże to dowód, że nie tak Cię kocham, jak powinnam. O Maryjo, Matko najukochańsza, Ty możesz zaradzić temu nieszczęściu, jeśli więc kochasz mnie grzesznego (grzeszną), biednego (biedną), uczyń mnie, uczyń podobnym(ą) do Siebie; wszak serca dowoli przemieniasz, weź serce moje, zachowaj dla Siebie, ach! wtenczas nie przestaniesz być Matką moją. Pokaz światu, co możesz dla tych, którzy Cię serdecznie kochają, a uczyń mnie godną Najmilszego Syna Swego, tego się spodziewam od macierzyńskiego miłosierdzia Twego i tak mi niech będzie. Amen.

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.