Nowenna do Najświętszej Maryi - Panny Wspomożenia Wiernych 15-23 maja

Nowenna do Najświętszej Maryi – Panny Wspomożenia Wiernych 15-23 maja

Nowenna do Najświętszej Maryi - Panny Wspomożenia Wiernych 15-23 maja

15-23 maja (Święto 24. maja)
Od dawnych czasów znane jest w Polsce nabożeństwo do Najśw. Panny Maryi, wzywanej pod tytułem Wspomożycielki Wiernych. Pomoc udzielona przez Maryję Kościołowi św. w każdym czasie, ale szczególnie w bitwie morskiej pod Lepanto (1571r.) i wiekopomnym zwycięstwie Sobieskiego pod Wiedniem (1683r.) nakłoniła Papieży do ustanowienia święta Matki Boskiej, Wspomożenia Wiernych. W drugiej połowie XIX stulecia Królowa Niebios wybrała sobie za głosiciela tego nabożeństwa – św. Jana Bosko, który cześć Wspomożycielki tak gorliwie rozkrzewiał, że Ją nie tylko ludową i popularną we Włoszech uczynił, ale nadto szeroko po całym świecie rozszerzył. Gorliwy ten Święty oddał swe instytucje dobroczynne w opiekę Wspomożycielce Wiernych, wzywał skutecznie Jej pomocy w każdej potrzebie, czy to dla siebie, czy dla bliźnich, a wzniósłszy na Jej cześć wielką świątynię w Turynie, zwykł był mawiać, że każda cegła tego kościoła świadczy o jakiejś łasce udzielonej wiernym za wezwaniem Wspomożenia Wiernych. Licznie zaś zgłaszającym się po radę w swych kłopotach i cierpieniach polecał jako nieodzowny środek odprawienie nowenny do Maryi Wspomożycielki; Św. Jan Bosko spisał też nowennę do Maryi Wspomożycielki, a różne listy dziękczynne w specjalnej broszurce bywają ogłaszane, są niezbitym dowodem, iż nabożeństwo to jest miłym Królowej Niebios.

NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Wspomożenia Wiernych

I. O Maryjo Najświętsza, potężna Wspomożycielko tych, co się z ufnością uciekają do Tronu miłosierdzia Twego, usłysz modlitwę biednego grzesznika, który Cię błaga, abyś mu dopomogła strzec się grzechu i wszelkich okazji do niego wiodących.

Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

II. O Maryjo, Matko dobroci miłosierdzia, któraś tyle razy lud chrześcijański od napadów i wściekłości Muzułmanów uwolniła, błagam Cię uchroń duszę moją od napaści szatana, świata i pożądliwości i spraw, bym mógł zawsze zwyciężać nieprzyjaciół mojego zbawienia.
Zdrowaś Maryjo itd.

III. O Maryjo, Królowo potężna, któraś tyle razy odniosła tryumf nad herezjami, które tylu synów chciały oderwać od łona Matki naszej, Kościoła, błagam Cię, dopomóż mi, bym się mógł zachować stałym we wierze i wśród tak licznych zasadzek mieć serce czyste od trucizny przewrotnych nauk.
Zdrowaś Maryjo itd.

IV. O Maryjo, Matko najsłodsza, nazywana Królową męczenników dla tych heroicznych aktów męstwa i stałości dokonanych na ziemi, proszę Cię wlej w serce moje dostateczną siłę, bym się mógł zachować wiernym w Twojej służbie, bym gardząc względami ludzkimi, jawnie i bez wstydu pełnił me obowiązki religijne i żebym zawsze i wszędzie okazywał się nabożnym Twym synem aż do śmierci.
Zdrowaś Maryjo itd.

V. O Maryjo, Matko Najdroższa, któraś w tryumfie Piusa VII. okazała się potężną Opiekunką, okryj płaszczem Twej opieki cały Kościół św.,  broń go w każdej chwili przeciw napaściom licznych nieprzyjaciół / opiekuj się nim zawsze, by mógł odnieść zwycięstwo nad groźnymi falami, które pochłonąć go usiłują.
Zdrowaś Maryjo itd.

VI. O Maryjo, Królowo Apostołów, weź w Swą opiekę kapłanów i wszystkich wiernych Kościoła katolickiego, wyjednaj im ducha jedności, posłuszeństwa nauce Kościoła, gorliwość o zbawienie dusz, szczególnie zaś błagam, racz rozciągnąć Swą miłościwą opiekę nad księżmi i biskupami w krajach niekatolickich by mogli sprowadzić błądzących do wiary prawdziwej, by na świecie była tylko jedna owczarnia i jeden prawdziwy Pasterz.
Zdrowaś Maryjo itd.

VII. 0 Maryjo, Matko Miłosierdzia, któraś tyle razy przez swoją możną, przyczynę zachowała Chrześcijan od moru i innych kar doczesnych, przybądź nam z pomocą i zachowaj nas od zarazy bezbożności i niewiary, która w wieloraki sposób wszczepia się w serce wiernych, oddalając ich od kościoła i wypełnienia obowiązków religijnych, szczególnie za pomocą złych towarzystw, złych książek, stron internetowych i szkół. Racz błagam Cię, bronić dobrych, by mogli wzmacniać słabszych i nawoływać do pokuty nieszczęsnych grzeszników i błądzących, by na tej ziemi prawda i królestwo Jezusa Chrystusa odniosło zwycięstwo, a w ten sposób pomnożyła się Twoja chwała i liczba wybranych w Niebie.
Zdrowaś Maryjo itd.

VIII. O Maryjo, Filarze Kościoła i Wspomożycielko Chrześcijan, spraw, błagam Cię, bym zachował stałość w wierze i wolność synów Bożych. Z mej strony przyrzekam Ci, nie zmazać mej duszy żadnym grzechem, nie brać udziału w żadnym tajnym towarzystwie, nie przyłączyć się nigdy do socjalistów, potępionych przez Kościół. Przyrzekam Ci być zawsze posłusznym Wierze, oraz, że chcę żyć i umierać na łonie Religii katolickiej.
Zdrowaś Maryjo itd.

IX. O Maryjo, Matko litości któraś w każdym czasie chciała być Wspomożycielką Chrześcijan, bądź moją opiekunką za życia, a szczególnie w godzinie śmierci i spraw bym kochając i czcząc Cię na ziemi mógł kiedyś w niebie wysławiać na wieki miłosierdzie Twoje.
Zdrowaś Maryjo itd.

Módlmy się
Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w Błogosławionej Maryi Pannie cudownie ustanowił: spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinie śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem zbawienia naszego, Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA DO MATKI BOSKIEJ Wspomożenie Wiernych

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, Ty widzisz, jak zewsząd szatan i świat napada na wiarę naszą św., w której pragniemy dostąpić wiecznego zbawienia i za łaską Bożą chcemy żyć i umierać. Wspomożycielko Chrześcijan, wznów dla zbawienia naszego dawniejsze zwycięstwa. U stóp Twoich składamy silne postanowienie nie należeć nigdy do żadnych towarzystw heretyckich i sekciarskich. Maryjo, cała Niepokalana, przedstaw Boskiemu Synowi Twemu silne nasze postanowienie i wyjednaj nam łaskę potrzebną, byśmy je mogli zachować aż do śmierci. Weź w swą opiekę biskupów katolickich wraz z duchowieństwem i wiernym ludem, który zowie Cię swoją Królową a mocą Twych próśb przyspiesz ten dzień, który ma ujrzeć wszystkie ludy zgromadzone około jednego prawdziwego Pasterza. Amen (100 dni odpustu).

Maryjo Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.
(300 dni odpustu za każdy raz)

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.